Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1048 (2009-2010)
Innlevert: 19.04.2010
Sendt: 20.04.2010
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 27.04.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I Nordhordland Avis laurdag 17/4 var det ein artikkel om eit næringsområde som blei omregulert til friluftsområde etter at delar av næringsbygget som stod på eigedommen hadde brent ned. Omreguleringa medførte at forsikringspengane på fleire millionar ikkje kunne utbetalast fordi kommunen hadde ilagt området byggje- og deleforbod. I staden blei eigaren av bygget tilbudt kroner 250 000,- i betaling for området.
Meiner kommunalministeren at ein slik framgangsmåte og størrelse på betaling er i tråd med gjeldande rett?

Begrunnelse

Pga. omreguleringa har eigar også blitt nekta å byggje opp igjen brannmur til hall som var nytta til lagerplass og verkstad for fritidsbåtar. Ifølgje eigar har dette medført tap av ca. 1 mill i inntekter pr år i meir enn 2 år. (Totalt tap i inntekter på meir enn 2 millionar kroner så langt)
Dersom ein samanliknar det totale økonomiske tapet på mange millionar med tilbodet på kroner 250.000,- som full betaling synes dette å likna mest på eit ran. Ber derfor om at kommunalministeren stadfester kva som er gjeldande rett i dette tilfellet og eventuelt ryddar opp i denne saka dersom statsråden meiner at slik frårøving av verdiar ikkje er akseptabelt.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Meland kommune vedtok den 07.05.2008 å omregulere eiendommen Ekeberg på Frekhaug fra næringsområde til offentlig friområde og offentlig snuplass. Kommunen står som utgangspunkt fritt til å endre vedtatte reguleringsplaner uten at det inntrer noen erstatningsplikt.

På bakgrunn av søknad fra Meland kommune vil staten, ved Direktoratet for naturforvaltning, gi 75 % støtte til erverv av det aktuelle regulerte arealet på ca 2,5 dekar som friluftsområde med særskilt tilrettelegging for funksjonshemmede. Det gis også juridisk bistand med sikte på at kommunen og grunneieren kan komme fram til en minnelig ordning eller avtaleskjønn for gjennomføring av saken.

Som det framgår av avisartikkelen i Nordhordland Avis 17.4.2010, er kommunen nå i dialog med eieren for å få til en ordning som alle parter kan leve med. Det er i den forbindelse lagt fram et forslag i samsvar med statens tilsagn om støtte. Jeg kan ikke gå inn i en vurdering av de pågående forhandlingene. Det er selvsagt at disse baseres på vanlige verdsettingsprinsipper og ekspropriasjonsrettslige regler. Jeg vil imidlertid nevne at det er lagt til grunn at kommunen overtar eiendommen som den er, inkludert ansvar for fjerning og opprydding av det nedbrente industrianlegget her.

Jeg har ikke grunnlag for å kommentere grunneierens eventuelle krav mot sitt forsikringsselskap, da dette er et privatrettslig forhold.