Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1050 (2009-2010)
Innlevert: 19.04.2010
Sendt: 20.04.2010
Besvart: 27.04.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Er statsråden enig at samvirkemodellen er på vei ut?

Begrunnelse

Nortura har gått bort fra samvirkemodellen ved at de nå driver med regional prising, noe som skaper en forskjell i landbruks-Norge. I Nord-Norge får bøndene betalt kroner 1,50 mindre på svinekjøttet enn lenger sør. Man kan ikke lenger legge skjul på at dette strider imot samvirkeideologien. Nortura opplyser også at de trenger ca. 500 millioner i ny egenkapital for å følge utviklingen bransjen.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Min vurdering av samvirkemodellen framgår av regjeringens politiske plattform for 2009 – 2013. Her har regjeringen nedfelt følgende:

”Regjeringen vil videreføre jordbruksforhandlingene og markedsordningene. Samvirkets rolle som markedsregulator og avtaker av norske råvarer fra hele landet skal sikres.”

Jeg vil imidlertid også knytte noen kommentarer til begrunnelsen som er gitt for representanten Trældals spørsmål.

Gilde og Prior fusjonerte i 2006 til Nortura. Gilde var blitt etablert som et landsdekkende konsern i år 2000. Før denne konserndannelsen var de enkelte slakterianleggene i kjøttsamvirket samlet regionvis i distriktsorganisasjoner. Nivået på avregningspris til produsent varierte mellom distriktsorganisasjonene. Etter konserndannelsen ble det en utvikling mot felles nasjonale pris- og leveringsvilkår, og fra 2003 ble det ens utbetalingsnivå til produsentene innen kjøttsamvirket i nær hele landet, men med ett unntak som gjelder Nord-Norge. Imidlertid er differansen i avregningspris mellom Nord-Norge og landet for øvrig blitt ytterligere redusert etter 2003.

Bakgrunnen for at nivået på avregningspris til produsent likevel ikke har blitt fullt ut harmonisert mellom Nord- og Sør-Norge, er både historisk og faktisk betinget. Differensieringen av satsene for distriktstilskudd for kjøtt som gis over jordbruksavtalen, ble fastsatt ut fra at kostnadsnivået i slakting og foredling av kjøtt i Nord-Norge var høyere og produsentprisene lavere enn i gjennomsnitt for landet for øvrig. I tillegg er det tatt hensyn til andre variasjoner i avstands- og strukturulemper mellom de ulike regionene.

Redegjørelsen over viser tydelig at samvirkemodellen fungerer. Den tidligere relativt store prisvariasjonen mellom distriktsorganisasjonene i kjøttsamvirket er blitt utjevnet. Også for det ene unntaket fra denne harmoniseringen, er forskjellene i avregningspris blitt vesentlig redusert.

For øvrig kan det tillegges at Nortura som andre private foretak, har behov for en tilfredsstillende egenkapital. Nortura har derfor som mål å øke sin egenkapital med 500 mill. kroner innen 2012. Dette skal skje gjennom andelsinnskudd og avsetting av overskudd fra foretakets drift, og etter vedtak som fattes av foretakets eiere.

Aktiv deltakelse og bidrag fra medlemmer og eiere er for øvrig i meget godt samsvar med samvirkemodellen.