Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1052 (2009-2010)
Innlevert: 20.04.2010
Sendt: 20.04.2010
Besvart: 30.04.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Hvilke planer med tiltak kan statsråden legge frem i forhold til rekruttering av ansatte innen helse og omsorgsfagene?

Begrunnelse

I 2008 ble det utdannet 6000 innen helse og sosialfagene. Dette høres ganske bra ut. Men når man da vet at 6700 sluttet i de samme fagene samme år blir man temmelig urolig for fremtiden. En fremtid der vi trenger alle de vi kan få ved en stor økning i antall eldre som lever lenger. Samt at det blir færre og færre som velger utdanning innen helse bør en helst ha gjort noen grep. I alle fall bør en ha en plan med tiltak.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Regjeringen har som del av Omsorgsplan 2015 etablert kompetanse- og rekrutteringsplanen Kompetanseløftet 2015, som har som hovedmål å sikre de kommunale omsorgstjenestene tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning. Kompetanseløftet er omtalt i St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer og i de årlige budsjettdokumentene for Helse- og omsorgsdepartementet.

Kompetanseløftet 2015 omfatter strategier og tiltak som både direkte og indirekte bidrar til rekruttering av personell med relevant fagutdanning til de kommunale omsorgstjenestene:

- Gjennom en årlig rekrutteringskampanje og Aksjon helsefagarbeider bidrar Kompetanseløftet til å øke rekrutteringen til helse- og sosialfagene innenfor videregående opplæring, som i neste ledd bidrar til å øke tilgangen av disse yrkesgruppene til omsorgssektoren.

- Gjennom tilskudd til kvalifisering og desentralisert høyskoleutdanning bidrar Kompetanseløftet til å øke andelen personell med relevant fagutdanning i sektoren.

- Gjennom tilskudd til videreutdanning bidrar Kompetanseløftet til kompetanseheving, gjøre en karriere i sektoren mer attraktiv og forhindre avgang fra sektoren.

- Gjennom satsingen på undervisningssykehjem og undervisningshjemmetjenester bidrar Kompetanseløftet til å styrke fagmiljøet i sektoren, som virker rekrutterende og bidrar til å forhindre avgang fra sektoren.

Det vil i fremtiden kunne bli en knapphet på omsorgsytere, som følge av at vi ikke kan vente en tilstrekkelig tilgang på arbeidskraft og frivillige omsorgsarbeidere i årene fremover. Arbeidskraftbehovet vil øke med vel 125 000 årsverk frem mot 2050. Dette innebærer om lag en dobling i forhold til i dag. For å møte dette, og samtidig sørge for bedre medisinsk og tverrfaglig oppfølging, tilby aktiviteter og sosiale aktiviteter, støtte i dagligliv med måltider osv, må vi også åpne for større faglig bredde med plass til flere yrkesgrupper.

Jeg har i dette arbeidet et godt samarbeid med Kunnskapsministeren og Forsknings- og høyere utdanningsministeren om dimensjoneringen og den videre utviklingen av helse- og sosialutdanningene.