Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1056 (2009-2010)
Innlevert: 20.04.2010
Sendt: 21.04.2010
Besvart: 26.04.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Noen redere feilregistrerer fangsten med hensyn til volum og fiskeslag. For å unngå fiskefusk, tar Fiskebåtredernes forbund til orde for å endre meldeplikten slik at fangstmeldingen må sendes senest 3 timer før båten kommer i land. Meldeplikten skal gjelde alle fartøy på eller over 11 meter.
Er statsråden enig i at en slik forskriftsendring kan føre til mer effektiv regulering av fiskeriene og bedre kontroll med ressursuttaket?

Begrunnelse

Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy skal legge til rette for en effektiv regulering av fiskeriene, bedre kontroll med ressursuttaket og et bedre grunnlag for statistikk og forskning ved å benytte elektroniske systemer og digital kommunikasjon for å rapportere aktivitet og fangst.
Forskriften gjelder i dag fartøy på eller over 21 meter største lengde fra og med 1. oktober 2010, fartøy på eller over 15 meter største lengde fra og med 1. januar 2011 og fartøy under 15 meter største lengde som driver fiske og fangst i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon fra og med 1. januar 2011.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Forskriften som representanten Andersen Eide viser til ble fastsatt 21. desember 2009, og innebærer blant annet at norske fartøy ved fiske i norske farvann skal sende tre meldingstyper til Fiskeridirektoratet. Dette er havneavgangsmelding, fangstmelding og melding om ankomst havn. Som representanten påpeker vil dette gjelde alle fartøy på eller over 15 meter største lengde fra og med 1. januar 2011.

Den nye forskriften vil bidra til en bedre kontroll med ressursuttaket. Rapporteringssystemene gir opplysninger om hvor et fartøy er, hva slags aktivitet som drives og hvor mye som er fangstet. Dette er viktig for å sikre at aktiviteten skjer innenfor gjeldende regelverk. Videre gjør systemet det enklere å kontrollere om fisket skjer på lovlig tid, sted og måte, samt innenfor tildelt kvote. Det nye elektroniske rapporteringssystemet bidrar også til en mer effektiv regulering av fiskeriene. Data som angir hvor fartøyer befinner seg til enhver tid og hvor mye som er fisket gjør det mulig å holde løpende oversikt over hvor mye som er fisket totalt. Videre gjør systemene det enklere å produsere statistikk for reguleringsformål. For fiskerne vil det nye rapporteringssystemet innebære en omstilling fra dagens løsninger, men på sikt vil det nye systemet også innebære en forenkling av rapporteringsrutinene.

I utgangspunktet er det melding om ankomst havn som fungerer som forhåndsmelding for å rapportere om total fangst om bord i fartøyet ved landing. Denne meldingen skal normalt sendes to timer før fartøy når havn. Fangstmeldingen, som inneholder flere opplysninger om selve fangsten, skal i utgangspunktet sendes daglig. I tillegg skal denne meldingen sendes før melding om ankomst havn sendes.

Tidsfristen for når melding om ankomst havn skal sendes ble grundig vurdert under arbeidet med forskriften. Etter høringsrunden og møter med næringen er det fastsatt en generell regel på 2 timer. Dette tar blant annet hensyn til det forhold at flere fiskerier foregår relativt nært landingshavnen og at tidsfristen ikke skal hindre en rask landing ved at fartøyet måtte vente ved havn på grunn av fristen.

Forslaget fra Fiskebåtredernes Forbund som representanten viser til, ble fremsatt lenge før forslag til forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering ble sendt på høring. Forslaget innebar at fartøyene skulle sende fangstmelding til salgslagene før ankomst havn, og at forvaltningen skulle ha innsyn i disse meldingene. Med den nye forskriften om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering er forslaget ivaretatt på en god måte.

Når det gjelder fartøy under 15 meter arbeider Fiskeridirektoratet med et forslag som vil innebære at disse underlegges et enklere system basert på sms-innmelding av fangst før landing.