Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1059 (2009-2010)
Innlevert: 20.04.2010
Sendt: 21.04.2010
Besvart: 26.04.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): Forskrift J-252-2009 fiske etter blåkveite nord for 62 grader N Ved endring av forskrift for regulering av blåkveite nord for 62 graden faller kystflåte over 28m utenfor regelverket. Dette medfører at de mister muligheten til å få blåkveite som bifangst, og begrenser derfor sterkt denne gruppens muligheter til å delta i fiske etter annen fisk. Endringen kom brått, uten varsel og medfører store problemer for eierne av disse båtene.
Hva er begrunnelsen for å utelate denne flåtegruppen fra dette fisket?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Fangstinnsatsen må være tilpasset ressursgrunnlaget i alle fiskerier. Da størrelsesbegrensningen for kystfartøy i 2008 ble endret fra største lengde (28 meter) til en lasteromsbegrensning på 300 kubikkmeter, var en mulig kapasitetsoppbygging blant momentene som ble vurdert. Departementet var tydelig på at denne endringen ikke skulle medføre økt fangstinnsats i fisket etter blåkveite, og det ble derfor varslet at kystfartøy over 28 meter ikke ville få delta i fisket etter blåkveite. Næringen selv har også gjennom Norges Fiskarlag påpekt risikoen for større fiskepress på enkelte arter når kystfartøy forlenges over 28 meter.

Kystfartøy under 28 meter har adgang til å delta i et begrenset direktefiske etter blåkveite. Disse fartøyene har også adgang til å fiske blåkveite som bifangst, men all bifangst avregnes kvotene for det enkelte fartøy. Havfiskeflåten har fartøykvoter på 40 tonn blåkveite, som også skal dekke eventuell bifangst.

Vi har i 2010 et helt nytt reguleringsopplegg for blåkveitefiske. Dette skyldes at vi i 2009 kom frem til en fordelingsløsning med Russland, og det mangeårige moratoriet for blåkveitefiske ble erstattet av et kvotebasert regime. Det innebærer at vi har en forpliktelse til å holde den samlede fangsten innenfor vår fastsatte kvote. For fartøy som ikke har kvote på blåkveite vil fangstverdien av uunngåelig bifangst av blåkveite i fisket etter andre fiskeslag bli inndratt. Dette bidrar til at fisket utøves slik at innblandingen av blåkveite blir lavest mulig. Tilsvarende gjelder også i andre fiskerier hvor det er et mål å holde innblandingen lav.

Jeg vil vurdere om det bør tillates en viss bifangst av blåkveite for kystfartøy over 28 meter. I denne sammenheng har jeg invitert Norges Fiskarlag til å legge frem et konkret forslag.