Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1060 (2009-2010)
Innlevert: 21.04.2010
Sendt: 21.04.2010
Besvart: 27.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Da staten gjennom Vegdirektoratet hadde ansvaret for mesteparten av riksveiferjene betalte Vegdirektoratet øremerket tilskudd til lærlingplasser innen matros- og motorfag. Etter de opplysningene jeg har fått er denne ordningen falt bort med innføring av Forvaltningsreformen. Resultatet synes å være at også lærlingplassene faller bort fordi fylkeskommunene mener overførte rammer til ferjedrift ikke dekker tilskudd til slike plasser.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre finansiering av lærlingplasser i ferjeflåten?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er riktig som stortingsrepresentant Sortevik anmerker, at Vegdirektoratet praktiserer en ordning der ferjeselskapene kan søke staten om tilskudd til hyre av lærlinger og kadetter på riksvegferjesamband. Dette er begrunnet med nødvendigheten av å sikre rekruttering av kvalifisert personell til ferjenæringen.

Innenfor rammetilskuddsordningen er lærlingetilskuddet tatt inn som en del av de årlige kontraktsforhandlingene med ferjeselskapene. I forbindelse med overgangen til anbudsdrift er ordningen videreført ved at Statens vegvesens konkurransegrunnlagsmal inneholder en passus, som slår fast at løyvehaver har anledning til å søke om tilskudd knyttet til hyre av lærlinger og kadetter etter gjeldende ordninger.

For riksvegferjedriften er det ikke skjedd noen endring i denne ordningen, eller utøvelsen av den, i forbindelse med forvaltningsreformen. Jeg ser det som nødvendig og riktig at staten også de kommende år tar del i ansvaret for at ferjenæringen oppnår nødvendig rekruttering av kvalifisert personell.

Alle konkurranser som har vært lyst ut i regi av Statens vegvesen, har inneholdt en tilsvarende passus som gir operatør av sambandet rett til å søke oppdragsgiver om lærlingetilskudd. Etter 1.1.2010 vil søknader om tilskudd, ved de samband som er overført til fylkeskommunene i forbindelse med forvaltningsreformen, måtte behandles av ansvarlig tilskuddsmyndighet.

De fleste søknader som Statens vegvesen har behandlet vedrørende lærlingetilskudd har vært knyttet til samband som er beholdt som riksvegferjesamband også etter forvaltningsreformen. Dette med bakgrunn i at interessen knyttet til hyre av lærlinger øker i takt med størrelsen på samband og ferjemateriell. For de nye fylkesvegferjesambandene, som tidligere har benyttet seg av ordningen med lærlingetilskudd, er det tatt høyde for en videreføring i forbindelse med rammeoverføringen til fylkeskommunene. Dette tilsvarer kostnadene med det omfang lærlingeordningen hadde i de aktuelle samband før forvaltningsreformen.