Skriftlig spørsmål fra Filip Rygg (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1062 (2009-2010)
Innlevert: 21.04.2010
Sendt: 21.04.2010
Besvart: 28.04.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Filip Rygg (KrF)

Spørsmål

Filip Rygg (KrF): Statusen til læreryrket er heldigvis en levende debatt i Norge, men de store endringene uteblir. Internasjonal forskning peker på læreren som langt viktigere enn mange av tiltakene skoledebatten preges av. Norske lærere har f.eks. langt lavere topplønn enn gjennomsnittet i OECD landene. Status handler selvsagt om flere tiltak, men det kreves en vilje til å prioritere.
Er statsråden enig i at det er viktigere å prioritere dagens og fremtidens lærere økonomisk, fremfor nye store reformer som f.eks. utvidet skoledag?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg er enig med representanten i at norsk skole har vært gjennom mange krevende reformer de senere år. Det er viktig at disse reformene gis tid til å virke. Regjeringen er imidlertid svært opptatt av kontinuerlig kvalitetsutvikling av skolen og norske lærere.

Gode betingelser for lærerne er viktig for rekruttering til læreryrket og for utviklingen av yrkets status. Når det gjelder spørsmål om avlønning av lærere er dette et forhold mellom arbeidsgiver, representert ved KS og Oslo kommune og lærernes fagforeninger. Forhandlingsansvaret ble overført til skoleeier fra og med 1.mai 2004.

I St.meld. nr. 31 (2007–2008) Kvalitet i skolen beskrives viktigheten av å styrke opplæringen i fag, leksehjelp og daglig fysisk aktivitet. Målsetningene for en utvidet og helhetlig skoledag er økt læring, bedre trivsel og helse for alle elever slik at skolen kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller. En ytterligere utvidelse av antall undervisningstimer på barnetrinnet er en målrettet innsats for å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter.

Det er et uttalt mål i regjeringens Soria Moria I-erklæring å sørge for at elevene på barnetrinnet får flere timer og mer undervisning. I tråd med dette ble timetallet økt med fem undervisningstimer høsten 2008 og to timer fysisk aktivitet høsten 2009. I budsjettet for 2010 er det bevilget midler til ytterligere én undervisningstime fra og med høsten 2010, i tillegg til åtte timer gratis leksehjelp for 1.-4. trinn.

Regjeringens mål i Soria Moria II-erklæringen er å styrke timetallet på barnetrinnet, samt å innføre en gratis time SFO hver dag for å legge til rette for leksehjelp, fysisk aktivitet og mulig samarbeid med kulturskolen.

Lærere med gode kvalifikasjoner er en kritisk faktor for å få god effekt av timetallsutvidelser. Jeg er opptatt av at timetallsutvidelser skal skje på en forsvarlig måte og i et tempo som tar hensyn til tilgangen på kvalifiserte lærere. Regjeringen er opptatt av å legge til rette både for kvalitetsutvikling i skolen og for kompetanseutvikling av lærere. Vi har derfor etablert et varig system for videreutdanning og avsetter om lag 400 millioner kroner til kompetanseutvikling for lærere og rektorer i 2010.

I 2009 etablerte regjeringen partnerskapet GNIST. Partnerskapet er et forpliktende samarbeid med KS, lærerorganisasjonene, LO, NHO, skolelederne, studentorganisasjoner, Elevorganisasjonen, universiteter og høyskoler. Partnerskapet samarbeider for å utvikle kvaliteten på norske lærere og norsk skole. Målet med GNIST er å styrke skolens faglige plattform og læreryrkets anseelse gjennom;

­ en ny og spesialisert grunnskolelærerutdanning fra og med høsten 2010

­ et varig system for videreutdanning av lærere

­ ettergivelse av studielån for å rekruttere lærere i språk og realfag

­ system for forpliktende veiledning av nyutdannede lærere

I forbindelse med partnerskapet GNIST lanserte regjeringen våren 2009 en av tidenes største rekrutteringskampanjer i offentlig sektor. Målsettingen er å øke rekrutteringen til lærerutdanningene og -yrket. I tillegg skal kampanjen bidra til omdømmebygging og statusheving for læreryrket. Kampanjen skal gå over 3 år (2009-2011). I 2009 søkte 19 prosent flere kvalifiserte søkere allmennlærerutdanning enn i 2008 og 50 prosent flere menn søkte lærerutdanning i 2009 enn i 2008.

I forbindelse med rekrutteringsarbeidet er det utført undersøkelser i befolkningen som viser en positiv utvikling i folks oppfattning av læreryrket fra 2009 til 2010. Dette er en tendens jeg er svært glad for og som regjeringen arbeider hardt for at skal fortsette i årene fremover.