Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1063 (2009-2010)
Innlevert: 21.04.2010
Sendt: 22.04.2010
Besvart: 30.04.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Ifølge Trønder-Avisa den 15. april får ikke Bygdesentralen og Frivillighetssentralen i Beitstad utbetalt 30 000 kroner fra Nav etter at èn av deres ansatte ble sykemeldt.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Nav gir riktig og god informasjon til brukerne på et tidlig tidspunkt, og vil statsråden sørge for at denne saken kan avsluttes på en smidig måte, slik at søker får utbetalt de 30 000 kronene som man opprinnelig hadde krav på?

Begrunnelse

I juni 2009 ble èn av de to ansatte ved Bygdesentralen og Frivillighetssentralen i Beitstad sykemeldt. Det ble da sendt inn søknad om sykepenger til Nav Forvaltning.
Men etter at søknadsfristen var gått ut, fikk de beskjed om at Nav manglet et skjema fra Bygdesentralen og Frivillighetssentralen som de burde ha fylt ut og sendt Nav Forvaltning. Det at søker ikke har sendt inn et skjema innen tidsfristen tar de naturlig nok på sin kappe. Men det de ikke skjønner, er hvorfor Nav ikke kunne ha informert om at skjemaet manglet. Spesielt med tanke på at søker hadde kontakt med Nav flere ganger før søknadsfristen gikk ut. Fordi fristen hadde gått ut, nektet Nav å betale ut sykepenger for den første halvannen måneden.
Bygdesentralen og Frivillighetssentralens regnskapsfører sendte så inn en klage på avslaget i Nav Forvaltning i desember 2009. I mars 2010 får de avslag på klagen. Saken ble så påklaget til Nav klageinstans, og like før påsken fikk de beskjed om at klagen ikke kunne godtas. Årsaken var at regnskapsfører ikke hadde fullmakt til å opptre på vegne søker. Det søker nå spør seg om er, hvorfor de ikke ble informert om dette når de sendte den første klaget i desember 2009.
Undertegnede stiller seg, i liket med søker, undrende til at søker ikke ble informert om de ulike forholdene underveis, men at informasjon først ble gitt etter at de ulike frister var gått ut. Skal Nav lykkes med å nå målsetningene om at brukerne skal få raskere hjelp, og rett ytelse til rett tid, er Nav helt avhengig at man gir nødvendig og god veiledning og informasjon. Etter min mening har Nav ikke gitt nødvendig og tilstrekkelig informasjon og veiledning i denne saken. Det har nå, snart, gått 11 måneder siden den ansatte ble sykemeldt, og saken burde ha vært løst på en smidig og fleksibel måte for lengst.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg har forståelse for at det kan være frustrerende å stå i fare for å tape et krav man i utgangspunktet var berettiget til som følge av at en ikke sendte inn all nødvendig dokumentasjon i tide, særlig for en liten arbeidsgiver som bedriver frivillig arbeid.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har opplyst meg om at saken stortingsrepresentanten henviser til for tiden er til behandling hos NAV Klageinstans, og jeg finner det derfor ikke naturlig å kommentere denne enkeltsaken spesielt. Jeg ønsker likevel å knytte noen generelle kommentarer til problemstillingen, i tillegg til å besvare representantens generelle spørsmål.

Folketrygdloven har frister for når krav senest må være fremsatt. Refusjonskrav fra arbeidsgiver kan innfris opptil tre måneder før den måneden da kravet ble satt frem. Det er få unntak fra denne regelen, og lovgiver har utrykkelig bestemt at lempeligere fristregler som gjelder for andre typer krav, ikke kommer til anvendelse på arbeidsgivers refusjonskrav. Dette gjelder selv i tilfeller hvor det er gitt misvisende eller ufullstendige opplysninger fra trygdens organer. Arbeidsgiver er ved fristoversittelse også avskåret fra å kreve erstatning etter skadeserstatningsloven eller alminnelige erstatningsrettslige regler. Reglene må ses i sammenheng med at arbeidsgiver etter arbeidsgiverperioden ikke er forpliktet til å utbetale lønn som forskuttering av ytelser fra trygden, men eventuelt gjør dette for egen risiko.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har informert meg om at fristen for innlevering av refusjonskrav fra arbeidsgiver fremgår av skjemaet som skal benyttes ved fremsettelse av kravet. Informasjon om regelverket, herunder fristen for innlevering av refusjonskrav, fremgår også tydelig av etatens nettsider.

Jeg er enig med spørsmålsstiller at det er viktig at Arbeids- og velferdsetaten er tilgjengelig og gir god og riktig informasjon, noe departementet også har vektlagt i tildelingsbrevet til Arbeids- og velferdsetaten. Arbeids- og velferdsdirektoratet arbeider derfor løpende med å sikre at det blir gitt riktig, rask og tilstrekkelig informasjon til alle brukere av Arbeids- og velferdsetaten. Dette arbeidet omfatter blant annet bruk av informasjonskanaler som etatens nettsider og utsendelse av brev, brosjyrer og skjemaer.