Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1066 (2009-2010)
Innlevert: 21.04.2010
Sendt: 22.04.2010
Besvart: 30.04.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): På tidligere spørsmål fra Fremskrittspartiet vedrørende omstillingen i skatteetaten har vi fått til svar at saksbehandlingstiden blir stadig kortere og at publikum får den servicen de har behov for. Aftenposten melder imidlertid 19. april at omstillingen i etaten ikke har gitt de ønskede resultater.
Legger ikke finansministeren grundig arbeid i henvendelsene fra Stortinget, eller har dialogen mellom Skatteetaten og Finansdepartementet vært mangelfull?

Begrunnelse

Mye tyder på at finansministeren i blant annet i skriftlig spørsmål nr. 804 (2008-2009) har tatt litt lett på opplysningene fra Fremskrittspartiet om at mye ikke er som det skal hos skattemyndighetene etter omorganiseringen. Artikkelen i Aftenposten tyder på at utfordringene er store.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg kan forsikre at Finansdepartementet ikke tar lett på henvendelser fra Stortinget. I forbindelse med utarbeidelsen av svar på spørsmål om forhold i skatteetaten har departementet god kontakt med Skattedirektoratet.

Gjennomføringsperioden for reorganiseringen av skatteetaten (ROS) utløp 31. desember 2009, og markerte slutten på etatens andre fulle driftsår etter omorganiseringen i 2008. Om lag 2 000 medarbeidere har fått nye oppgaver etter omorganiseringen, og behovet for kompetanseheving har vært stort på flere områder. I omtalen av omorganiseringen i St.prp. nr. 1 (2009-2010) for budsjettåret 2010 (s. 82) fremgår at omstillingen har vært krevende og har påvirket resultatoppnåelsen negativt på flere områder gjennom 2008. Dette gikk også fram av svaret på spørsmål 804, datert 11.03.09. Her ble det opplyst at omleggingen dessverre hadde ført til saksbehandlingstider ut over det akseptable i en del tilfeller, men at dette problemet ifølge skatteetaten ville være vesentlig redusert i løpet av første halvår 2009.

Også 2009 har vært et krevende år for etatens ansatte, men på viktige områder er resultatene til dels betydelig bedre i 2009 sammenliknet med 2008:

Kontrollområdet:

- Skatteetaten gjennomførte langt flere kontroller i 2009 (78 249) enn i 2008 (71 948).

- Det er en betydelig økning i antall avgrensede kontroller, info- og formalkontroller og oppgavekontroller i 2009.

- Både de stedlige og kontormessige kontrollene førte til rekordmessig korrigering på hhv 17,2 (opp 138 pst. fra 2008) og 33,3 mrd. kr (opp 28 pst. fra 2008).

Saksbehandling:

Rapporteringen om resultatene i 2009 viser videre at saksbehandlingstidene i etaten også er blitt bedre. På et viktig felt som folkeregistrering er resultatene sterkt forbedret og etaten oppfyller nå målkravene for saksbehandlingstider for de fleste meldingstyper. Også saksbehandlingstidene innenfor kontroll og merverdiavgift har blitt forbedret gjennom 2009. Det gjelder bokettersyn, negative merverdiavgiftoppgaver, skjønnsfastsettelse og klagesaksbehandling. Etaten nådde imidlertid ikke resultatkravene for disse saksbehandlingstidene fullt ut i 2009, men resultatene så langt i 2010 tyder ifølge Skattedirektoratet på at de fastsatte kravene til saksbehandlingstider vil nås i løpet av 2010.

Jeg er opptatt av at skatteetaten skal ha en effektiv og god behandling av skattytere og en kvalitativt god oppgaveløsing som sikrer riktig fastsettelse av skatter og avgifter. Jeg er også opptatt av at skatteetaten skal nå fastsatte resultatkrav for gjeldende budsjettperiode, også for saksbehandlingstider. Finansdepartementet har signalisert overfor etaten at vi vil følge resultatutviklingen særskilt i 2010.