Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1070 (2009-2010)
Innlevert: 22.04.2010
Sendt: 22.04.2010
Besvart: 03.05.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Vi er i slutten av april. Sak om utbygging av rv 2 Kongsvinger - Slobrua må fremmes for og vedtas av stortinget i løpet av vårsesjonen om en skal komme i gang "i løpet av 2010" slik statsråden i spørsmål dok. 15:498 (2009-2010) har lovet. Det har vært så mye fokus på rv2 at det skulle være unødvendig å gjenta argumentene om hvor viktig denne utbyggingen er.
Står framdriftsplanen fortsatt fast, vil saken bli forelagt stortinget slik at rv 2 utbygging kan bli vedtatt i løpet av vårsesjonen?

Begrunnelse

Arbeidet med ekstern kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2) av prosjektet rv 2 Kongsvinger – Slomarka er i sluttfasen. I forbindelse med den eksterne kvalitetssikringen er trafikkgrunnlaget også vurdert. Dette er viktige forutsetninger for bompengeberegningene. Konklusjonene fra kvalitetssikringen må derfor foreligge før arbeidet med bompengeopplegget kan sluttføres.
Som sagt i mitt svar på spørsmål nr. 498, tar jeg sikte på å legge fram en proposisjon for Stortinget så raskt som mulig etter at nødvendige avklaringer foreligger. Med framlegging og behandling av proposisjonen i løpet av høsten 2010, vil det være mulig med anleggsstart ved årsskiftet 2010/2011 eller tidlig i 2011. Fortsatt regner Statens vegvesen med at prosjektet kan åpnes for trafikk i 2014.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Arbeidet med ekstern kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2) av prosjektet rv 2 Kongsvinger – Slomarka er i sluttfasen. I forbindelse med den eksterne kvalitetssikringen er trafikkgrunnlaget også vurdert. Dette er viktige forutsetninger for bompengeberegningene. Konklusjonene fra kvalitetssikringen må derfor foreligge før arbeidet med bompengeopplegget kan sluttføres.

Som sagt i mitt svar på spørsmål nr. 498, tar jeg sikte på å legge fram en proposisjon for Stortinget så raskt som mulig etter at nødvendige avklaringer foreligger. Med framlegging og behandling av proposisjonen i løpet av høsten 2010, vil det være mulig med anleggsstart ved årsskiftet 2010/2011 eller tidlig i 2011. Fortsatt regner Statens vegvesen med at prosjektet kan åpnes for trafikk i 2014.