Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1072 (2009-2010)
Innlevert: 22.04.2010
Sendt: 22.04.2010
Besvart: 29.04.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Direktoratet for Naturforvaltning (DN) forvalter midler stilt til rådighet for distriktskommuner under programmet "Naturarven som Verdiskaper." Et oppslag i Dagens Næringsliv den 14. d.m., tyder på at DN har etablert en tildelings praksis av midler som kan være i skarp strid med norsk forvaltningspraksis og Stortingets retningslinjer.
Er DNs saksbehandling og tildeling av midler fra programmet i overensstemmelse med Stortingets krav til ryddighet og følger tildelingen krav til forvaltningspraksis?

Begrunnelse

Stortinget har gjennom Statsbudsjettet siden 2008 stilt ressurser til Miljøverndepartementet som er øremerket for programmet "Naturarven som Verdiskaper" - for inneværende budsjett-periode 25 mill. kr. Stortingets forutsetning for slik ressurstilførsel var et ønske om å styrke distriktskommunenes evne til å gjennomføre naturrelaterte utviklings- og omstillingstiltak for å skape ny inntektsdannelse og næringsutvikling. Svært mange distrikts-kommuner står ovenfor store utfordringer som følge av svakt næringsgrunnlag og tilsvarende svak inntektsevne. I kombinasjon med øvrige virkemidler som Staten har etablert for å sikre bærekraftig omstilling og markedsbegrunnet næringsutvikling i distriktskommunene er programmet "Naturarven som Verdiskaper" et svært viktig virkemiddel. Tilgang til ressurser fra dette programmet kan i mange tilfelle være helt avgjørende for at mange av våre distriktskommuner kan utvikle reell evne til å utnytte naturgitte forutsetninger for skaping av ny og bærekraftig økonomisk verdiskaping.
Oppslag i Dagens Næringsliv av 14.04. 2010 samt en gjennomgang av relevant tilleggsdokumentasjon knyttet til dette oppslaget, er det sannsynlig godtgjort at Direktoratet for Naturforvaltning (DN)- som forvalter av programmet "Naturarven som Verdiskaper" - har etablert tildelingspraksis som kan være i strid med Stortingets overordnede forutsetning om sammenheng mellom slik programinnsats og relaterte prosjekt for å utvikle og sikre ny og bærekraftig inntektsevne, i Dagens Næringsliv referert til Tysfjord kommune i Nordland. De vurderinger som i dette konkrete tilfelle er foretatt av DN kan neppe fremme ellers oppnåelige muligheter for sikring av nytt inntektsgrunnlag - men vil tvert i mot kunne påføre kommunen betydelige netto utgifter for mange år fremover og således bidra til å svekke en allerede anstrengt kommuneøkonomi. Det synes åpenbart behov for at DN instrueres om at tildeling av ressurser fra programmet "Naturarven som Verdiskaper" skal tildeles i overensstemmelse med Stortingets forutsetning om bærekraftig økonomisk verdiskaping.
Økt inntektsdannelse - både i distriktskommunene og i andre kommuner - kan oppnås på flere måter: enten ved økte offentlige overføringer eller gjennom økt inntektsdannelse fra lokalt næringslivs relevante markeder. For en effektiv og samlet ressursutnyttelse også i et lengre tidsperspektiv, bør det være et absolutt krav at bruk av offentlige utviklings- og omstillingsmidler, bl.a. gjennom programmet "Naturarven som Verdiskaper" må bygge på ordinære og grundige analyser, herunder bl.a. faglige vurderinger av markedsforhold etc. Når DN åpenbart ikke besitter slik samfunns- og markedsøkonomisk fagkompetanse, synes det å være grunn til å vurdere og gi Innovasjon Norge ansvar for hvordan ressurser fra dette programmet skal anvendes i det/de enkelte prosjekt.
I nevnte oppslag i Dagens Næringsliv fremgår forøvrig opplysning om tette relasjoner mellom DN og "råd for økofilosofi" - relasjoner som det åpenbart kan være grunn til å stille spørsmålstegn ved om hvorvidt alminnelige krav til habilitet har vært tilstede under den refererte saksbehandling. Bl.a. eksponerer "råd for økofilosofi" DNs interne vurderinger knyttet til enkeltprosjekt, samtidig som DN på forhånd nærmest garanterer for "rådets" etikk og integritet. "Råd for økofilosofi" etablerte seg i 2008, samtidig som DN fikk ansvar for tildeling av støttemidler fra programmet. Likeledes iverksatte DN i 2009 utbetalinger til enkeltpersoner i "rådet," uten at Tysfjord Kommune som formell prosjekteier og tilsagnsmottaker var kjent med dette.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: ”Naturarven som verdiskaper” er et verdiskapingsprogram som gjennomføres i et samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet. Programmet startet opp i 2009 med et budsjett på 10 millioner kroner. For 2010 er verdiskapingsprosjektet utvidet til 25 millioner kroner. Målet med programmet er å bidra til at verneområdene og andre verdifulle naturområder blir en viktig ressurs i samfunnsutviklingen. Programmet skal bidra til verdien av naturområdene gjennom infrastruktur og tilrettelegging som mange kan ha nytte av.

Verdiskapingsprogrammet har en programplan som omtaler mål for programmet, organisering og kriterier for å rangere søkere til programmet. Dette er vanlig for verdiskapingsprogram, både de som forvaltes av Miljøverndepartementet og de som forvaltes av andre departementer.

”Naturarven som verdiskaper” gir støtte over flere år til noen utvalgte prosjekter. Det ble i 2009 sendt inn 56 prosjektskisser til Direktoratet for naturforvaltning. 16 prosjekter kom videre til en full søknadsrunde og 10 hovedprosjekter ble valgt ut. Kriteriene i programplanen ble lagt til grunn og det ble gjennomført en grundig utvelgelsesprosess.

”Naturarven som verdiskaper” har krav om 50 % egenfinansiering. Det innebærer at de prosjekter som velges ut får en sum penger fra programmet under forutsetning av at de skaffer minst tilsvarende finansiering fra andre kilder. En slik egenfinansiering med regionale/lokale midler gir regionalt eierskap til prosjektet. Det er ikke meningen at egenfinansieringen bare skal komme fra kommunens budsjett. Det finnes en rekke virkemidler for å støtte utvikling av lokalsamfunn og næringsliv i distriktene. Disse administreres av ulike departementer og etater. Verdiskapingsprogrammet har en liste med 21 slike ordninger, antakelig finnes det enda flere. Prosjektene kan søke om tilskudd fra disse ordningene for å få dekket sin egenfinansiering. Erfaringen fra verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet er at prosjektene har klart å utløse mye midler fra disse støtteordningene.

Tysfjord kommune sendte sammen med Økofilosofisk råd inn en søknad om et hovedprosjekt i verdiskapingsprogrammet. Prosjektet kom med i programmet i konkurranse med andre søkere. Alle 10 prosjektene har blitt stilt de samme kravene til finansiering av egenandel, årsrapport og revidert regnskap. Tysfjord kommune har fått utbetalt midler forskuddsvis med forbehold om at de skal levere revidert regnskap og ha godkjent medfinansiering. Det forutsettes at tilskuddet fra verdiskapingsprogrammet brukes til gjennomføring av tiltak i henhold prosjektplan godkjent av Direktoratet for naturforvaltning. Dersom midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene eller forutsetningene for tilsagnet bortfaller, kan Direktoratet for naturforvaltning kreve at tilskuddet helt eller delvis tilbakebetales. Dette gjelder både Tysfjord kommune og alle andre prosjekteiere som har fått midler fra ”Naturarven som verdiskaper”. Dette er i tråd med de regler som gjelder for tildeling av tilskuddsmidler.

Jeg kan avslutningsvis opplyse om at Miljøverndepartementet ved statssekretær Heidi Sørensen hadde møte med Tysfjord kommune 8. mars. I samsvar med konklusjonene fra dette møtet har Tysfjord i brev av 30. mars til statssekretæren trukket seg ut av prosjektet ”Stetind - Gleden ved å leve naturvennlig”. Kommunen har sendt inn en søknad om et nytt hovedprosjekt til verdiskapingsprogrammet. Denne søknaden vil bli behandlet på lik linje med de 25 andre søknadene som kom inn.