Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1074 (2009-2010)
Innlevert: 22.04.2010
Sendt: 22.04.2010
Besvart: 29.04.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Ser statsråden alvoret de problemene et dyrkingsforbud på myr vil få for svært mange bønder, og hva vil statsråden foreta seg for å forhindre at det innføres et myrforbud, som i enkelte steder er ensbetydende med totalforbud?

Begrunnelse

Bondebladet 22. april viser til at:

"Dersom forslaget om å forby nydyrking av myr får gjennomslag, vil flere bønder i Overhalla neppe ha noe utviklingspotensial"

Det vises til at flere melkeprodusenter på og rundt Tranmyra i den nordtrønderske kommunen driver gårder som har sitt utspring i nettopp myr, og at mangel på dyrket mark er en utfordring også her. Bønder i området hevder at de ville vært låst i forhold tilutvikling av egne bruk dersom de ikke hadde hatt muligheten til å dyrke opp de enorme myrarealene, og at de ville vurdert avvikling dersom muligheten til nydyrking ikke eksisterte. De er nå bekymret for hva som skjer og viser til at tilgang på mer areal gir et større handlingsrom i forhold til å drive mer utstrakt beiting, samt ha en buffer dersom de får dårlige avlinger eller blir utsatt for overvintringsskader, noe som kan oppstå fra tid til annen. Det vises videre til at verden trenger mat, og at landbruk i Norge er i beit på dyrket jord. Å begrense tilgangen til nydyrking av myr vil være katastrofalt for mange og vil også bremse rekrutteringen til landbruket som allerede strever med å få ungdom til å satse. Det vises til at en innskrenkning vil være et svært negativt signal for produsenter som ønsker å satse videre, og håper derfor at konsekvensene blir utredet nøye for forslaget ferdigbehandles og vedtas.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: I St.meld. nr. 39 (2008-2009) Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen, ble det foreslått endringer i nydyrkingsforskriften etter jordloven. Formålet med forslaget var å hindre økt klimagassutslipp ved å redusere nydyrking av myr til et minimum. Forslaget ble ikke kommentert under stortingsbehandlingen. I februar i år sendte jeg som en følge av dette ut på bred høring et forslag som bl.a. innebar forbud mot nydyrking av myr større enn 2 dekar og med minst 30 cm tjukt torvlag. Høringsfristen går ut 30. april 2010.

Gjennom en offentlig høring avklares mange viktige konsekvenser av konkrete forslag til endringer. Fordi høringsfristen ikke er ute, har vi ennå ikke en samlet oversikt over de innspillene som er kommet inn i forbindelse med høringen. Det er derfor for tidlig for meg å si noe om hvilke konklusjoner vi skal trekke på grunnlag av høringen. Jeg er imidlertid både i denne saken og i andre saker som sendes på høring innstilt på å lytte til råd som høringsinstansene kommer med før endelig konklusjon trekkes.