Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1078 (2009-2010)
Innlevert: 22.04.2010
Sendt: 23.04.2010
Besvart: 30.04.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): I spørretimen den 17. februar 2010 svarer statsråden undertegnede at det er bare mindre avklaringer om leieforhold som må på plass før arbeidet på Sola Flystasjon kan starte opp.
Er disse spørsmålene nå avklart og når kan arbeide starte opp?

Begrunnelse

I Stortingets spørretimen 17. februar 2010 svare Statsråden meg følgende på spørsmål om arbeidet med å oppgradere Sola Flystasjon:

"Det gjenstår enkelte avklaringer rundt inndekningen av de årlige leiekostnadene for disse områdene fordi Justisdepartementet har det helhetlige budsjettansvaret for redningshelikoptertjenesten.."

Det er jo også tilfelle i dag og asfaltering av banen har vel ikke konsekvenser for dette forholdet. Det er jo Forsvaret som har ansvaret for å holde Sola Flystasjon operativ. Jeg har også fått opplyst at leieforholdene er avklart.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: La meg innledningsvis understreke at Forsvarsdepartementet er, og vil fortsatt være, en forsvarlig forvalter av eiendom, bygg og anlegg. Jeg er derfor opptatt av at forpliktelsene våre på dette området blir ivaretatt på en god måte. Videre vil jeg understreke at tilstedeværelsen av redningshelikoptertjenesten ved Sola ligger fast.

For å overføre det helhetlige budsjettansvaret fra Forsvarsdepartementet til Justisdepartementet har det vært nødvendig å kartlegge all eiendomsmasse som eksklusivt benyttes av redningshelikoptertjenesten. Dette inkluderer også flyoppstillingsplasser og taksebaner.

Selve kartleggingen av eiendomsmassen nærmer seg nå ferdigstillelse, slik at samtaler med Justisdepartementet om leieforholdet kan sluttføres. Det gjenstående arbeidet omfatter endelig fastsettelse av leien, samt avklaringer rundt fremtidige investeringer relatert til denne eiendomsmassen. En endelig avklaring med Justisdepartementet er forventet i god tid før sommeren. Tiltakene knyttet til redningshelikoptertjenesten kan påbegynnes umiddelbart etter at avklaringen foreligger.

Når det gjelder øvrige flyoppstillingsplasser og taksebaner ved Sola, er det knyttet usikkerhet til Forsvarets fremtidige behov. Forsvarsdepartementet er kjent med at Forsvaret arbeider med å kartlegge mer i detalj egne fremtidige behov tilknyttet virksomheten ved Sola. Forsvaret opplyser at dette arbeidet vil ferdigstilles om kort tid. Departementet vil da ta endelig stilling til om også denne delen av prosjektet skal gjennomføres.