Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1079 (2009-2010)
Innlevert: 22.04.2010
Sendt: 23.04.2010
Besvart: 29.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Stenging av luftrommet over Norge har medført endret regelverk for bruk av luftrom. Det er bra at myndigheter i alle europeiske land inntar en mer fleksibel holdning til bruk av luftrom slik at transport kan gjennomføres og med fullt forsvarlig flysikkerhet. Retningslinjer for bruk av mellomsone og omtalen av disse etterlater inntrykk av at ansvaret nå er overlatt til operatør og til flyger. Jeg antar dette ikke er hensikten.
Vil statsråden sørge for en tydelig avklaring og presisering av myndighetsansvar?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er gjennom media skapt et inntrykk av at det nye regelverksregimet representerer noe helt nytt innen luftfart, og at myndighetene med det fraskriver seg ansvaret for flysikkerheten og overlater dette til flyselskapene og den enkelte flyger.

En slik forståelse av regelverket er ikke korrekt.

Ansvaret for sikkerheten i norsk luftfart ligger ikke til myndighetene alene. Tvert i mot er alle aktørene, myndigheter, lufthavnoperatørene, flysikringstjenesten og flyselskapene felles ansvarlig for at det er trygt å fly. Den ordningen som det nå er lagt opp til er helt i tråd med denne ansvarsdelingen

Av dette følger at det enkelte flyselskap og den enkelte flyger alltid har hatt ansvaret for at de gjennomfører sine flygninger på en sikker måte og i henhold til myndighetskrav. Dette grunnprinsippet ble videreført med det nye regimet som ble vedtatt som følge av askekrisen.

Det representanten Arne Sortevik omtaler som en mellomsone, er i regelverket definert som en sone 2, en potensielt forurenset sone. I denne sonen kan flygning gjennomføres når faktiske forhold, risikovurdering eller prøver bekrefter at flygning kan gjennomføres på en trygg måte.

I forbindelse med innføringen av det nye regimet vedtok Luftfartstilsynet forskrift av 21. april 2010 nr. 578 om prosedyrer som følge av vulkansk aske. Forskriften redegjør for de ulike soneinndelingene, samt om hvilke krav eiere og brukere av sivilt luftfartøy må oppfylle for å kunne fly i sone 2.

Forskriften innebærer at myndighetene aksepterer at det kan flys i områder med potensiell forekomst av aske. For å kunne benytte seg av denne muligheten må imidlertid vilkårene i forskriftens § 5 være oppfylt. Kravene som stilles der retter seg mot inspeksjoner og vedlikehold. I tillegg krever forskriftens § 4 at lufttrafikktjenesten skal varsle Luftfartstilsynet dersom denne mottar rapport fra fartøysjef om erfart eller opplevd vulkansk aske.