Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1081 (2009-2010)
Innlevert: 22.04.2010
Sendt: 23.04.2010
Besvart: 29.04.2010 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Hvordan er det mulig for en utenlandsk statsborger å få politiattest, for å jobbe som idrettsleder for barn, uten å legge frem gyldig pass som legitimasjon?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis vil jeg vise til at reglene om utstedelse av politiattester i dag finnes i strafferegistreringsloven med tilhørende forskrift. Strafferegistreringslovgivningen, som Justisdepartementet er ansvarlig for, inneholder imidlertid ingen regler om identifisering av den som begjærer politiattest eller krav om personlig fremmøte.

Formålet med bruk av politiattest og det faktum at en politiattest kan inneholde taushetsbelagte opplysninger, tilsier at det må stilles krav om at vedkommende som begjærer politiattest identifiserer seg på tilfredsstillende måte. Politiet har derfor lagt til grunn at ved personlig fremmøte må vedkommende vise gyldig legitimasjon (bankkort, førerkort eller pass), mens ved forsendelse må vedkommende legge ved kopi av førerkort eller pass, jf. politiets nettsider (www.politi.no). Kravet om identifisering gjelder uavhengig av om vedkommende er utenlandsk statsborger eller ikke. Dersom en person ikke kan fremlegge slike legitimasjonsdokumenter må politiet i hvert tilfelle konkret vurdere hvorvidt det fremlagte dokumentet identifiserer vedkommende på en tilstrekkelig måte. Personer som ikke tilfredsstiller ovennevnte krav vil ikke kunne få utstedt politiattest.

Begrunnelsen for at det må stilles relativt strenge krav hva gjelder identifisering, er både at det ikke må utstedes attest med merknader fra feil person, men likeså viktig, at det må unngås å utstede ”rene” attester til personer man ikke er sikker på hvem er. Jeg kan også opplyse at departementet ikke har fått noen tilbakemelding på at spørsmålet representanten tar opp skaper problemer i praksis.

Avslutningsvis kan jeg vise til at Stortinget nå har vedtatt regjeringens forslag til ny politiregisterlov. Av politiregisterloven § 44 første ledd annet punktum fremgår at ”personen må identifisere seg på en tilstrekkelig måte.” I medhold av lovens § 69 første ledd nr. 12 bokstav d vil det bli gitt nærmere regler om hvordan søkere skal identifisere seg.