Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1082 (2009-2010)
Innlevert: 22.04.2010
Sendt: 23.04.2010
Besvart: 29.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Utenlandske trailere er hver eneste vinter involvert i ulykker på norske veier, både fordi trailerne ikke er utstyrt for vinterføre, og fordi mange sjåfører har liten erfaring med vinterkjøring. Enkelte av disse trailerne kan ende opp med å sperre viktige veier i timesvis.
Hvilke rutiner gjelder for fjerning av slike trailere, og hvem betaler for bilberging dersom det ikke finnes forsikring eller betalingsevne hos den utenlandske sjåføren?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg kan opplyse at Politidirektoratet i brev av 13. januar 2006 til Statens vegvesen har tatt stilling til de spørsmålene som stortingsrepresentant Bård Hoksrud har tatt opp.

Jeg vedlegger til orientering kopi av Politidirektoratets brev som også ble sendt til samtlige av landets politimestere.

Vedlegg til svar:

Brev av 13. januar fra Politidirektoratet til Statens vegvesen

Fjerning og forvaring av kjøretøy etter vegtrafikkloven § 37

Politidirektoratet viser til Deres brev av 1. november 2005 vedrørende fjerning og forvaring av kjøretøy etter vegtrafikkloven § 37. Det fremkommer at problemstillingen er særlig aktuell i vintersesongen hvor kjøretøy står fast og hindrer øvrig trafikk.

Det vises i Deres brev til at det ved minst ett politidistrikt har vært korrespondanse med regionvegkontoret om hvilken etat som skal garantere for at kostnadene ved fjerning avkjøretøy blir dekket.

Politidirektoratet har følgende syn på saken:

Det er politiet som er tillagt myndighet når det gjelder fjerning og forvaring av kjøretøy, jf. vegtrafikkloven § 37. I tilfelle der politiet får anmodning/begjæring om fjerning av kjøretøy, f. eks. fra Vegvesenet, må politiet foreta en selvstendig vurdering av om kjøretøyet skal fjernes. Dette kan gjøres ved at en politipatrulje ved selvsyn vurderer den aktuelle situasjon. Politiet kan alternativt pålegge vegholder å bedre kjøreforholdene ved for eksempel å strø i tillegg til/ eller i stedet for å fjerne kjøretøyet.

Vi vil understreke forskjellen mellom redning (behov for øyeblikkelig handling for å redde liv eller ivareta samfunnets interesser) og berging. Fjerning av kjøretøy, som er til vesentlig hinder for annen trafikk, kommer etter vår oppfatning normalt i førstnevnte kategori. Eksempel på berging kan være tauing opp en bratt og glatt bakke, hvor kjøretøyet i utgangspunktet ikke står til vesentlig hinder for annen ferdsel. Sistnevnte vil normalt være et forhold som bileier selv må ordne.

I de tilfelle hvor politiet krever et kjøretøy fjernet, er det kjøretøyets eier som er ansvarlig for å dekke de utgifter politiet har i forbindelse med fjerningen.

Kjøretøyet kan eventuelt taes i forvaring til eier har betalt de utgifter politiet har hatt i forbindelse med fjerningen og forvaringen. Et kjøretøy som er tatt i forvaring kan selges etter 3 måneder for å dekke utgiftene dersom det ikke er hentet eller det er blitt stilt garanti. Det er politiet som må bære risikoen for eventuelle utgifter som ikke blir dekket.

Kopi av dette brevet er sendt samtlige politimestere til orientering.