Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1083 (2009-2010)
Innlevert: 23.04.2010
Sendt: 23.04.2010
Besvart: 30.04.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Da Stortinget i fjor behandlet markaloven avfeide regjeringspartiene frykt om et stivbent byråkrati som myter. De var påståelige i at loven ikke skulle tolkes urimelige eller stikke kjepper i hjulene ovenfor aktivitet som hadde bred støtte. Man skulle "bevare for å bruke". SVs talskvinne garanterte at Tryvann Vinterpark skulle få utvide og understreket at "Marka skal være dynamisk og i utvikling." Berørte kommuner opplever det ikke slik i dag.
Er statsråden tilfreds med byråkratiets praktisering av markaloven?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg viser til at markaloven skal fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Disse tre hensynene er sidestilt. Hensynet til å fremme og tilrettelegge for idrett er avgrenset til å gjelde idrett som kan innpasses i Marka.

Det følger av markaloven at kommunens endelige vedtak om arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan må stadfestes av Miljøverndepartementet for å få rettsvirkning. Oslo kommune har nylig fattet vedtak i saken vedrørende Tryvann Vinterpark. I tråd med gjeldende prosedyrer skal denne saken sendes Miljøverndepartementet via Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen har ikke beslutningsmyndighet, men skal gi en begrunnet faglig tilrådning innenfor de rammer som følger av markaloven.

Jeg har ennå ikke fått saken om Tryvann Vinterpark til behandling og kan derfor ikke uttale meg om saken. Jeg kan imidlertid forsikre om at Miljøverndepartementet vil behandle saken raskest mulig i tråd med markalovens formål til beste for friluftsliv, naturopplevelse og idrett.