Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1089 (2009-2010)
Innlevert: 23.04.2010
Sendt: 26.04.2010
Besvart: 30.04.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvorledes vurderer statsråden nivået på norske politifolk i forhold til for eksempel arrestasjonsteknikk, treningsfrekvensen i forhold til skarpe situasjoner, og hvilke konkrete tiltak vil bli iverksatt for å styrke nivået?

Begrunnelse

Etter Obiora-saken i 2006 ble det av Politidirektoratet iverksatt en undersøkelse for å sjekke nivået på norske politifolk i forhold til arrestasjonsteknikk. Denne ble gjennomført med en kombinasjon av spørreskjema til over 4700 politibetjenter, og med praktisk test av 199 personer. Testene ble gjennomført på det laveste nivået som forventes til eksamen; Nedleggelsesteknikk framover og bakover, og hvor den som pågripes står stille. Det er et underkrav sammenlignet med virkeligheten, hvor man er stresset, den som pågripes gjør motstand og det kanskje er både mørkt og glatt. Resultatet var nedslående: 6 av 10 ville ha strøket i eksamen i arrestasjonsteknikk.
Politifolk må forutsettes jevnlig å trene på arrestasjonsteknikk for å vedlikeholde ferdighetene. I dag foregår lite organisert trening og det er grunn til å anta at dette gjelder flere ting.
Onsdag ble politimannen Olav Kildal (58) stukket ned og drept av en psykisk syk 62-åring da politiet da politiet skulle hente ham hjemme for å få han innlagt på psykiatrisk sykehus. Det er selvfølgelig for tidlig å konkludere på hele hendelsesforløpet, men ting tyder på at det er grunn til å stille flere spørsmålet knyttet til hvordan dette oppdraget ble håndtert.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg er opptatt av at våre operative mannskaper i politi- og lensmannsetaten skal ha god teoretisk og praktisk utdanning i pågripelses- og arrestasjonsteknikk i skarpe situasjonen. Det er riktig, som representanten påpeker, at kompetansenivået for blant annet arrestasjonsteknikk ble aktualisert i forbindelse med Obiora-saken.

Politidirektoratet utga i 2007 rundskriv 011 som fastsatte retningslinjer om bruk av halsgrep og mageleie ved pågripelse, innbringelse og transport av arrestanter mv. Rundskrivet fastsatte at det i 2008 og 2009 skulle prioriteres trening i arrestasjonsteknikk.

Politidirektoratet opplyser at politiet årlig gjennomfører obligatorisk vedlikeholdstrening for at politiets innsatspersonell skal dyktiggjøres til å kunne mestre ulike situasjoner på best mulig måte. Politidirektoratet opplyser videre at det i 2007 ble innført en ordning der studentene ved Politihøgskolen må avlegge og bestå eksamen i arrestasjonsteknikk før uteksaminering fra høgskolen. Samme år ble det utgitt lærebok i arrestasjonsteknikk som er tilgjengelig for alle i politietaten. Boken skal brukes i organisert opplæring og trening, samt egenstudier.

Politidirektoratet opplyser også, at i 2007 fikk politimestrene i oppdrag å sørge for å ha nok instruktører innen arrestasjonsteknikk og ca 40 studieplasser ved Politihøgskolen ble fordelt til de 27 politidistriktene.

Videre opplyser Politidirektoratet at årlig obligatorisk vedlikeholdstrening med godkjenningsprøve for bruk av tjenestevåpen, ble innført i forbindelse med fastsettelsen av nåværende ”Våpeninstruks for politiet” i 1989. Det er etablert en ordning der årlig vedlikeholdstrening blir fortløpende fulgt opp med tanke på å vurdere eventuelle justeringer og innføre nye teknikker. Programmet spenner over en rekke temaer som er aktuelle for politiets innsatspersonell for å mestre operativ polititjeneste. I denne sammenheng opplyses det også at Politidirektoratet og Politihøgskolen deltar i et nordisk samarbeid for å få innsikt i hverandres politifaglige utvikling innen anvendelse av maktmidler og operative disipliner.

Innsatspersonell i politiet skal årlig trene minimum seks timer i arrestasjonsteknikk i forbindelse med det obligatoriske programmet. I 2009 ble det gjennomført flere timer i arrestasjonsteknikk, for ytterligere å prioritere denne type trening. Politidistriktene kan i tillegg disponere noen timer fritt til trening i det årlige programmet for vedlikeholdstreningen. Disse timene kan f.eks. brukes på mer trening i arrestasjonsteknikk eller annen type trening som man lokalt erfarer at det er behov for.

Politidirektoratet opplyser at Politihøgskolen er i ferd med å sluttføre en rapport i forbindelse med arrestasjonsteknikk, der det vil bli foreslått tiltak for å bedre denne type kompetanse i politiet. Rapporten vil bli oversendt Politidirektoratet i nær fremtid og man vil i forbindelse med behandlingen av rapporten vurdere ytterligere tiltak eller justeringer i den årlige obligatoriske vedlikeholdstreningen.

Jeg mener det generelle nivået på norske politifolks kompetanse i pågripelses- og arrestasjonsteknikk er forsvarlig. Dette er likevel et fagområde som krever kontinuerlig trening og bevisstgjøring. I den forbindelse ser jeg med interesse frem mot Politidirektoratets arbeid med oppfølging av den rapporten som i nær fremtid vil bli mottatt fra Politihøgskolen.

I forhold til den tragiske hendelsen i Helgeland, der en polititjenestemann ble drept i tjenesten vil Politidirektoratet gjennomgå og evaluere hendelsen. Det er derfor for tidlig å konkludere i denne saken.

Når det gjelder Obiora-saken som jeg nevnte innledningsvis, inngikk Justisdepartementet som kjent et forlik, som innebar at de etterlatte fikk kr 500 000 i erstatning.