Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1093 (2009-2010)
Innlevert: 26.04.2010
Sendt: 26.04.2010
Besvart: 30.04.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hva er det sviktende formelle grunnlaget for Direktoratet og Departementets mangel på kontroll i dette tilfellet, hva gjøres for å gjenopprette kontrollen, hvem har mulighet til å trekke tilbake godkjenningene og når kan man forvente at det finnes noen som helst form for kontroll over spesialisttjenestene i Norge igjen?

Begrunnelse

Godkjenning av rammeplaner, og utstedelse av utdanningslisenser innenfor vekterfaget – herunder grunnleggende vekterutdanning og spesialutdanning (for eksempel ledsagertjeneste) er tillagt Politidirektoratet. De eksisterende sentrale retningslinjene for utdanningen av ledsagere er gitt i skriv fra Oslo Politidistrikt datert 11. desember 2003. Opplæringsprogrammet er satt opp av politiet i Oslo, i samarbeid med Servicebedriftenes Landsforening, sjef for Spesialtjenesten i Oslo (faglig), samt sjef for Bevillingsseksjonen Oslo politidistrikt (juridisk), Norsk Arbeidermandsforbund. Rammeplanen omfatter et grunnkurs med faglig innhold gitt til minimum 100 timer som spesialutdanning etter grunnleggende vekteropplæring. Som del av godkjennelsen for operatører legges det et årlig resertifiseringskurs med varighet av minimum 15 timer.
Disse remmeplaner og retningslinjer har ligget til grunn for all seriøs og GODKJENT ledsagerutdanning frem til nå. Når det gjelder vekterutdanningen, eksisterer også der en gjengs rammeplan – akseptert og praktisert i hele vekterbransjen pr i dag. Godkjenningene administreres av Politidirektoratet. Undertegnede har blitt gjort kjent med en konkret sak hvor POD valgte å inndra lisensen fra et selskap pga tvil om bla;

- Våpenopplæring
- Salg av kursdiplomer (utstedelse av kursbevis uten gjennomførte kurs)
- Gjennomføring av for korte kurs ihht. rammeplan, herunder såkalte kombikurs (to kurs slås sammen, men gir et lavere totalt timeantall enn hvert av de sammenslåtte kursene)

Selskapet anket, og Justisdepartementet valgte å overkjøre Politidirektoratet i saken – og gav selskapet utdanningslisensen tilbake (vedtak av 7. april 2010). I tilknytning til denne saken, kommer det også frem at utdanningskravet til ledsagere (private livvakter) ikke er gyldig, da det eneste kravet til utdanning som er formulert er å regne som INTERNE krav i Oslo Politidistrikt. HELE bransjen har forholdt seg til dette skrivet fra OPD – og det eksisterer stor enighet om den utarbeidede rammeplan med tilhørende årlig resertifisering på minimum 15 timer. Når nå POD endelig tar affære og legger ned et selskap i gråsonen som er tatt for en rekke feil og brudd på regler, blir de overkjørt av Justisdepartementet som da aktivt kan bidra til at gråsoneselskaper får fortsette drift fordi departementet ikke har regulert dette klart tidligere. Da grunnutdanning og resertifisering for ledsagere gis i samme skriv, må vel den logiske slutning være at det heller ikke foreligger gyldige krav om utdanning for å drive ledsagertjeneste.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Slik dette spørsmålet er stilt virker det nødvendig å innlede med en påminnelse om at hele regelverket for godkjenning og kontroll med foretak som driver vaktvirksomhet var til behandling i Stortinget for under ett år siden. Ved lov 19. juni 2009 nr. 85 om endringer i lov om vaktvirksomhet vedtok Stortinget forslagene som ble lagt frem i Ot.prp. nr. 49 (2008-2009) for å sikre god kvalitet på vakttjenester og styrke den offentlige kontrollen med foretakene som driver i denne bransjen, jf. Innst. O. nr. 116 (2008-2009). Ett av forslagene som ble vedtatt var at også foretak som driver opplæring i vakttjenester skal omfattes fullt ut av kravene i vaktvirksomhetsloven. Det innebærer at utdanningsinstitusjonen må ha tillatelse til å drive sin virksomhet etter de samme kravene som gjelder for foretak som utfører vakttjenestene. I dag er det som kjent bare innholdet i opplæringen som omfattes av godkjenningsordningen. Grunnlaget for de gjeldende kravene til innholdet i grunn- og spesialopplæring, deriblant opplæring i ledsagertjeneste, er imidlertid ikke sviktende.

Med hjemmel i vaktvirksomhetsloven § 8 har Justisdepartementet fastsatt nærmere krav til utdanning i vaktvirksomhetsforskriften § 5, som i annet ledd gir Politidirektoratet adgang til å stille krav til spesialutdanning. Det har direktoratet gjort i rundskriv 2006/008. Det nærmere innholdet i spesialopplæringen utarbeides i samarbeid mellom vaktselskapet og oppdragsgiver og skal i henhold til rundskrivet godkjennes av Politidirektoratet. Det er ingenting i veien for at samarbeidet om rammeplaner for spesialopplæringen involverer politiet eller vekterbransjen som sådan.

Det er videre klart at gjeldende regelverk ikke stiller krav om resertifisering av ledsagere. Etter det jeg kjenner til anser Politidirektoratet spørsmålet om regodkjenning av ledsagere som en frivillig videreføring av den ordning som ble fastsatt av Oslo politidistrikt fra den tid godkjenning ble gitt av den enkelte politimester. I begrunnelse for spørsmålet er det også blandet inn et vedtak i en klagesak som skal vise at Justisdepartementet ”valgte å overkjøre Politidirektoratet” i sak om tilbakekall av godkjenning til å drive opplæring i vekterfag. Jeg minner om at Politidirektoratet og Justisdepartementet fatter enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven. Tilbakekall av godkjenning kan være en inngripende reaksjon, og klagesaksbehandlingen er grundig og reell. Det fører i noen tilfeller og av ulike grunner til at vedtak må oppheves. Generelt vil jeg si at Politidirektoratet håndterer et utfordrende saksfelt og trenger bedre rettslig grunnlag for de reaksjoner de mener er nødvendige overfor institusjoner som driver opplæring i vekterfag. Det vil de få når endringene i vaktvirksomhetsloven trer i kraft. Det er det meningen at de skal gjøre 1. januar 2011, når vi er ferdig med det pågående arbeidet med forskriftsbestemmelser til de skjerpede kravene til utdanning, tillatelse og kontroll.

Etter dagens ordning gjennomføres kontroll av godkjenning til å drive grunnleggende vekteropplæring og spesialopplæring dels av direktoratet selv, dels i samarbeid med politiet. Kontrollen gjennomføres som stikkontroller av kursvirksomheten til den institusjon som har fått godkjenning til å drive opplæring og ved innhenting av informasjon, dokumentasjon, mv. Politiets kontroll etter vaktvirksomhetsloven har i første rekke vært rettet mot vaktselskapene. Sentrale elementer her er kontroll av vekternes vandel, og kontroll av at vekterne har den lovbestemte opplæring. Kontrollen av opplæringen vil i praksis være kontroll av at de nødvendige kursbevis foreligger. Når nødvendig dokumentasjon foreligger, er det lagt til grunn at opplæring blir gitt og gjennomført i henhold til Politidirektoratets tillatelser.

Det har vært en stor utfordring å få politidistriktene til å sette av tilstrekkelige ressurser til kontroll av vaktvirksomhetsbransjen. De fleste politidistriktene synes imidlertid nå å ha kommet opp på et akseptabelt nivå, selv om enkelte distrikter fortsatt har mangler ved sine kontroller. Jeg har forsikret meg om at disse distriktene vil bli fulgt opp av Politidirektoratet i 2010. Med nye regler vil det også bli rettet større oppmerksomhet mot institusjonene som driver opplæringen.