Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1097 (2009-2010)
Innlevert: 27.04.2010
Sendt: 28.04.2010
Besvart: 05.05.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil finansministeren gjennomgå Finanstilsynets instrukser og praksis med hensyn til tilsyn overfor børsen, og foreta nødvendige tiltak som styrker tilliten til børsen for alle aktører i markedet?

Begrunnelse

I Finanstilsynets instrukser heter et at tilsynet med regulerte markeder og børser skal sikre at institusjonene virker på hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lovgivningen. Tilsynet skal påse at institusjonene drives på en måte som sikrer de overordnede mål om effektive, velordnede og tillitsvekkende markeder for finansielle instrumenter. Tilsynet omfatter alle sider av den konsesjonsbelagte virksomheten, herunder den finansielle stillingen og etterlevelsen av børslovgivningens krav til hvordan virksomheten må drives.
Finanstilsynet har derfor en betydelig del av ansvaret for at børsen skal inneha den nødvendige tillit blant både små og store aktører i markedet.
Undertegnede er kontaktet av ulike aktører som hevder at henvendelser til tilsynet om uheldig virksomhet ved aksjehandel svært ofte ikke blir tatt på alvor. Alle aktører skal i utgangspunktet ha lik tilgang på informasjon. Likevel oppleves det av mange at hemmeligholdelse av hvem som handler, skjulte ordres, flashtrading, bruk av nomineekonti, mangel av shortregister, samt etterhandel ved børsslutt av enkelte større aktører som hinder for at den nødvendige tilliten er tilstede.
Påstander om manipulasjon av aksjeverdier blir ved henvendelser til Finanstilsynet svært ofte ikke tatt alvorlig og avvist. Dette er lite forenlig med tilsynets målsetting om å bidra til å skape et tillitsvekkende aksjemarked.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Finanstilsynet har ansvaret for tilsynet med finans- og verdipapirmarkedet i Norge, og har som en del av dette arbeidet også tilsyn med børser og andre regulerte markeder. Finanstilsynet utøver i tillegg kontroll med den finansielle rapporteringen til børsnoterte foretak og med markedsadferd i verdipapirmarkedet.

Det lovmessige grunnlaget for virksomheten til Finanstilsynet finnes i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven). Hovedoppgavene til Finanstilsynet er definert i lovens § 3, hvor første ledd lyder:

”Tilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn med, virker på hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og bestemmelser gitt i medhold av lov samt med den hensikt som ligger til grunn for institusjonens opprettelse, dens formål og vedtekter.”Det følger videre av samme bestemmelse at tilsynet blant annet skal granske regnskaper og andre oppgaver fra institusjonene under tilsyn og ellers skal gjøre de undersøkelser om deres stilling og virksomhet som tilsynet finner nødvendig.

I henhold til lov 29. juni 2007 nr. 75 (verdipapirhandelloven) § 15-1 fører Finanstilsynet tilsyn med overholdelse av lovens bestemmelser. Verdipapirhandelloven inneholder en omfattende regulering av verdipapirmarkedet. Formålet med verdipapirhandelloven er å legge til rette for sikker, ordnet og effektiv handel i finansielle instrumenter. Blant annet inneholder verdipapirhandelloven bestemmelser som gir utstedere løpende plikt til å offentliggjøre innsideinformasjon, forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon, regler om meldeplikt for primærinnsidere og krav om flagging ved erverv av større aksjeposter. Finanstilsynet har hjemmel i verdipapirhandelloven § 17-2 til å beslutte vinningsavståelse som administrativ sanksjon ved overtredelse av blant annet de generelle adferdsreglene i verdipapirhandelloven. Finanstilsynet kan dessuten ilegge overtredelsesgebyr ved overtredelse av reglene om flaggeplikt, periodisk rapportering og løpende informasjonsplikt. Overtredelsesgebyr for brudd på løpende informasjonsplikt er delegert til regulert marked (markedsplassen). En rekke av lovens bestemmelser kan også sanksjoneres med straff, jf. verdipapirhandelloven § 17-3.

Det overordnede formålet med tilsyn og overvåking av de generelle adferdsbestemmelsene i verdipapirhandelloven er å bidra til å sikre at omdømmet til det norske markedet ivaretas, og dermed sikre markedets funksjon som velfungerende kapitalkilde. Departementet har nylig orientert om Finanstilsynets tilsyn med verdipapirmarkedet i Meld. St. 12 (2009-2010) Finansmarknadsmeldinga 2009. Ytterligere informasjon er gitt i Finanstilsynets årsmelding for 2009.

Finanstilsynet skriver i årsmeldingen for 2009 at det er lagt vekt på utstrakt kontakt mellom Finanstilsynet, Oslo Børs og Økokrim. Målet med samarbeidet er å effektivisere den samlede markedsovervåkingen. Finanstilsynet rapporterer videre i årsmeldingen om at tilsynet innenfor verdipapirmarkedsområdet undersøkte et stort antall saker i 2009. Mange av disse var oversendt fra Oslo Børs. Flere saker ble også rapportert til Finanstilsynet fra verdipapirforetakene, og tilsynet initierte også selv en rekke undersøkelser på bakgrunn av markedshendelser eller oppslag i media. I 2009 anmeldte Finanstilsynet fem saker til påtalemyndigheten hvor det forelå skjellig grunn til mistanke om ulovlig innsidehandel og/eller brudd på taushetsplikt. Videre ble det anmeldt fire saker om markedsmanipulasjon, etter forhold om ulovlig virksomhet, ett forhold om brudd på flaggeplikt og ti forhold om brudd på meldeplikt. For de to sistnevnte områdene ga tilsynet også flere advarsler ved mindre alvorlige brudd. Dette viser at Finanstilsynet løpende har fokus rettet mot aktiviteten på verdipapirmarkedet og at ulovlig virksomhet blir tatt på alvor og reagert på.

Noen av henvendelsene som Finanstilsynet mottar, gjelder tvister mellom private parter. Det ligger utenfor Finanstilsynets mandat å gå inn i slike saker.

Det vil være slik at flere av de sakene som Finanstilsynet undersøker, legges vekk etter en foreløpig gjennomgang. Dette skyldes ofte at det ikke er et tilstrekkelig grunnlag for å forfølge saken gjennom politianmeldelse eller andre reaksjoner. Disse sakene blir normalt ikke kjent for offentligheten. De sakene som blir politianmeldt, men som henlegges av politiet, blir normalt heller ikke offentlig kjent.

Finansdepartementet har i Prop. 1 S (2009-2010), som Stortinget har sluttet seg til, og i pkt. 3 i tildelingsbrevet for 2010, angitt hvilke oppgaver Finanstilsynet skal prioritere i 2010. Dette er bl.a.:

- Sørge for rask og effektiv håndtering av brudd på lover og regelverk, og dessuten sikre gode etiske normer og ordnede forhold blant aktørene i finansmarkedet.

- Videreutvikle en konsistent praksis når det gjelder kravene til god forretningsskikk for verdipapirforetak. Føre tilsyn med investeringsrådgivning, særlig med sikte på god investorbeskyttelse.

- Effektivt å håndheve adferdsreglene i verdipapirmarkedet og markedene for varederivater. Styrke arbeidet mot verdipapirkriminalitet, herunder følge opp forbudet mot innsidehandel og kursmanipulasjon.

I Prop. 84 L (2009-2010), som ble oversendt Stortinget 5. mars 2010, har Finansdepartementet foreslått at Finanstilsynet skal få hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr som administrativ sanksjon for brudd på reglene om meldeplikt. I samme proposisjon er det dessuten foreslått et generelt forbud i verdipapirhandelloven mot udekket shortsalg.

Som det framgår ovenfor har Finanstilsynet vidtgående hjemler til å føre tilsyn med regulerte markeder og verdipapirmarkedet generelt. Departementet vurderer løpende om det er behov for nye tiltak når det gjelder tilsyn på dette området.