Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1099 (2009-2010)
Innlevert: 27.04.2010
Sendt: 28.04.2010
Besvart: 29.04.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Det klima-begrunnede forslaget fra regjeringen om forbud mot nydyrking av myr faller i dårlig jord i landbruket. Tiltaket hindrer videre utvikling av jordbrukseiendommer. Senterpartiets Geir Pollestad har ifølge Stavanger Aftenblad 12. april sendt en sms til ordfører Mjåtveit og gjort oppmerksom på at det er stor motstand mot forslaget i SP. Pollestad gjør det klart at han vil jobbe for å stoppe det.
Vil statsråden ta til fornuft å stoppe et forbud mot ny dyrking av myr?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: I St.meld. nr. 39 (2008-2009) Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen, ble det foreslått endringer i nydyrkingsforskriften etter jordloven. Formålet med forslaget var å hindre økt klimagassutslipp ved å redusere nydyrking av myr til et minimum. Forslaget ble ikke kommentert under stortingsbehandlingen. I februar i år sendte jeg som en følge av dette ut på bred høring et forslag som bl.a. innebar forbud mot nydyrking av myr større enn 2 dekar og med minst 30 cm tjukt torvlag. Høringsfristen går ut 30. april 2010.

Jeg har denne uken svart på skriftlig spørsmål nr. 1074 fra Elisabeth Røbekk Nørve om forslaget til endringer i forskriften om nydyrking. Jeg antar at mitt svar i den forbindelse også gir svar på spørsmålet fra representanten Trældal. Svaret på spørsmål nr. 1074 lød:

"Gjennom en offentlig høring avklares mange viktige konsekvenser av konkrete forslag til endringer. Fordi høringsfristen ikke er ute, har vi ennå ikke en samlet oversikt over de innspillene som er kommet inn i forbindelse med høringen. Det er derfor for tidlig for meg å si noe om hvilke konklusjoner vi skal trekke på grunnlag av høringen. Jeg er imidlertid både i denne saken og i andre saker som sendes på høring innstilt på å lytte til råd som høringsinstansene kommer med før endelig konklusjon trekkes.”

Den endelige konklusjonen vil bli trukket etter at høringsinnspillene er grundig gjennomgått.