Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1102 (2009-2010)
Innlevert: 28.04.2010
Sendt: 29.04.2010
Besvart: 04.05.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): FN har i følge det svenske skogtidskriftet "Skogen" utpekt 2011 til "International year of the Forests".
Hvilke planer legger Landbruksdepartementet for å markere dette?

Begrunnelse

I følge det samme tidsskriftet har 25 land, deriblant store land som USA og Tyskland, rapportert til FN at de planlegger å delta. Sverige og svensk skogindustri vurderer nå hva de skal gjøre. Skogen har mange roller og mange muligheter og kan bidra til å løse mange samfunnsutfordringer. En deltagelse og aktiv utnyttelse av det fokuset FNs initiativ vil medføre, kan bidra godt til å øke bevissthet på skogens muligheter.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: FN vedtok i 2006 en resolusjon (61/193) om at 2011 skulle være FNs internasjonale skogår. Bakgrunnen for denne beslutningen er et ønske om å heve bevisstheten om, og å styrke bærekraftig skogbruk.

FNs skogforum (United Nations Forum on Forests – UNFF) er koordinator for det internasjonale skogåret. Norge har hatt en aktiv rolle i FNs skogforum fra etableringen, og vil være med på markeringen av året, blant annet ved å delta på sesjonen i FNs skogforum i New York i januar 2011.

Norge, ved Landbruks- og matdepartementet, har for tiden formannskapet i Forest Europe, tidligere Ministerkonferansene for beskyttelse av Europas skoger (MCPFE). Forest Europe er det viktigste skogpolitiske samarbeidet i Europa og omfatter alle europeiske land. Det europeiske skogsamarbeidet har røtter tilbake til tidlig på 1990-tallet. Forest Europe har skapt et felles grunnlag, og felles forståelse av bærekraftig skogbruk i Europa. Særlig viktig for dette har vært arbeidet med et europeisk sett av kriterier og indikatorer for bærekraftig forvaltning av skogressursene.

Det norske formannskapet avsluttes i 2011, og i juni samme år skal Norge arrangere den 6. ministerkonferansen for beskyttelse av Europas skoger i Oslo. Denne konferansen vil være Landbruks- og matdepartementets hovedmarkering av det internasjonale skogåret. Forberedelsene til ministerkonferansen er godt i gang og vi vil samarbeide med skognæring og organisasjoner i forberedelsene og gjennomføringen av ministerkonferansen. Det forventes deltakelse fra alle land i Europa og representanter fra flere andre verdensdeler. Ministerkonferansen vil være av en slik størrelse og omfang at den vil medføre både nasjonal og internasjonal medieoppmerksomhet. Dette vil være positivt for oppmerksomheten om skogbruket og skogens mange funksjoner. Ministerkonferansen vil være en god anledning for økt oppmerksomhet om norsk skogbruk.

FNs internasjonale skogår er en god mulighet for myndigheter og skogbruksnæringen til å fremheve skogens rolle. Jeg håper at også næringens organisasjoner og andre med interesse for skog og bærekraftig skogbruk benytter denne muligheten til å gjennomføre arrangementer som bidrar til økt oppmerksomhet og økt kunnskap om skog og skogbruk.