Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1103 (2009-2010)
Innlevert: 28.04.2010
Sendt: 29.04.2010
Besvart: 05.05.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Hvordan kan Norge bruke MR-dialogen og andre kanaler for å presse Vietnam til å gi MR-forsvarere bedre kår?

Begrunnelse

Norge har ført MR-dialog med Vietnam siden 2003. Temaer som har blitt diskutert under dialogsmøtene er ytringsfrihet, menneskerettighetsforsvarere, dødsstraff og det sivile samfunns rolle. Norsk samarbeid med Vietnam omfatter også utviklingsbistand, klima- og miljøutfordringer, kulturutveksling, og i økende grad næringslivssamarbeid. Norge og EU har også støttet prosjekter for utbedring av Vietnams offentlighetslov og straffeloven og ikke minst rettssikkerhet. Vietnam har i de siste to årene dømt mange MR-forsvarere bl.a. to kjente kvinnelige MR-forsvarerne Pham Thanh Nghien (33 år) og Tran Khai Thanh Thuy (37) i rettssaker som varte ikke lenger enn en halv dag.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg vil vise til interpellasjonen som ble behandlet i Stortinget 16. februar i år, hvor bakgrunnen for og formålet med Norges menneskerettighetsdialoger (MR-dialoger) ble diskutert. Representanten Skovholt Gitmark stilte da viktige spørsmål ved hvilke resultater MR-dialogene skaper.

Som jeg presiserte under interpellasjonsdebatten, er Norges MR-dialoger ett av flere virkemidler i vår innsats for å fremme menneskerettighetene internasjonalt. Dialogen med Vietnam gir oss anledning til å fremme enkeltsaker og de utgjør samtidig et bidrag til det langsiktige arbeidet med å bedre MR-situasjonen i landet.

MR-situasjonen i Vietnam preges av en klar innstramming av politiske og sivile rettigheter. Dette er bekymringsfullt. Gjennom de politiske samtalene vi har med vietnamesiske myndigheter, gjør vi på en tydelig og direkte måte kjent Norges syn på spørsmål som ytringsfrihet, dødsstraff og det sivile samfunns rolle.

Situasjonen for MR-forkjempere, for bloggere og for fengslede tas opp jevnlig. Under de årlige dialogmøtene overleverer vi også en liste med navn på fengslede vietnamesiske MR-forkjempere som norske myndigheter er spesielt bekymret for.

Tilbakemeldinger tyder på at synlighet og identifisering fører til økt beskyttelse av disse fangene. Norge deltar også som observatør under rettssaker mot politisk opposisjonelle, og har ved noen anledninger også besøkt tiltaltes familier.

Gjennom dialogen har vi fått en direkte kanal for å drøfte menneskerettighetsutfordringer med Vietnam. Denne benytter vi oss av også utenom selve dialogmøtene.

Et eksempel på dette er da statssekretær Gry Larsen i januar i år tok direkte kontakt med sin motpart under MR-dialogen med Vietnam. Statssekretæren uttrykte bekymring over utviklingen av MR-situasjonen i Vietnam. Hun viste blant annet til at Norge og andre likesinnede land da hadde overlevert et protestbrev angående den senere tids arrestasjoner og strenge straffer for det vi oppfatter som fredelige politiske ytringer fra opposisjonelle. Larsen oppfordret også til løslatelse av politiske fanger.

Flere opposisjonelle ble i 2009 og i 2010 dømt til lange fengselsstraffer, med påfølgende flerårig husarrest etter endt soning. Myndighetene har også vist ”klør” overfor politiske dissidenter gjennom å benytte tilsynelatende ordinære straffesaker til å kneble enkeltmennesker som på ulike måter har uttrykt misnøye med eller kritikk mot myndighetenes politikk.

Utenlandske observatører har fått delta på noen av disse rettssakene, som etter deres oppfatning ikke har holdt internasjonal standard. Norge har flere ganger tilkjennegitt vår alvorlige bekymring for både rettsforfølgelsen og domfellelsene av politisk aktive opposisjonelle.

Gjennom vårt medlemskap i FNs menneskerettighetsråd jobber Norge aktivt for å sette MR-forkjemperes situasjon på den internasjonale dagsordenen. Under rådets høring av Vietnam i mai 2009 tok vi dette opp spesifikt og vi etterlyste større rom for politiske ytringer og pressefrihet. Av de norske anbefalingene til Vietnam ble anbefalingen om å redusere antall kriminelle handlinger som er gjenstand for dødsstraff godtatt, i tillegg til anbefalingen om å distribuere bredt og sørge for implementering av erklæringen om MR-forsvarere.

Norge kommer til å fortsette å følge aktivt med på hvordan Vietnam gjennomfører disse forpliktelsene.