Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1106 (2009-2010)
Innlevert: 28.04.2010
Sendt: 29.04.2010
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 06.05.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Kan statsråden forklare hva som er årsaken til at bensinprisen følger ulike nivåer, og hva vil statsråden gjøre for å overvåke monopolsituasjonen på bensin- og drivstoffpriser i Norge?

Begrunnelse

Bensinprisene i nabolandene faller, men i Norge holdes prisene på et skyhøyt nivå. Dessuten faller oljeprisen, så det er helt uakseptabelt. Bilistene blir lurt trill rundt. Folket er nå så lei av at oljeselskapene ikke setter ned bensinprisen når oljeprisen faller.
Ut ifra oljeprisnedgangen, burde bensinprisen i dag vært cirka 10 kroner.
Statoil er folkets selskap, som vi eier sammen, gjennom statens store eierpost.
Bensinprisene i Norge har de seneste årene fulgt et strengt ukentlig mønster. På mandag settes bensinprisen kraftig opp over hele landet, med en gradvis reduksjon utover uken, og den er lavest i helgene og mandag morgen. Innkjøpsprisen på bensin varierer ikke med ukedagene.
Konkurransetilsynet skal etter konkurranseloven føre tilsyn med konkurransen i de forskjellige markedene og kontrollere at konkurranselovens forbud og påbud overholdes. Dette er en oppgave som tilsynet har et selvstendig ansvar for å følge opp.
Dette er et ganske viktig spørsmål, rett og slett fordi samarbeid om pris er ulovlig.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: I Norge er det i dag seks bensinstasjonskjeder: Statoil Norge AS, AS Norske Shell, Esso Norge AS, YX Energi Norge AS, Best Stasjon AS og St1 Norge AS. Den lokale prisen på drivstoff påvirkes av den lokale konkurransesituasjonen og den enkelte forhandler står fritt til å bestemme pumpeprisen ut til kunden. Tilpasning til konkurransen er ofte grunnen til at prisene er like på ulike stasjoner. Forskjeller i prisnivå fra område til område skyldes i hovedsak ulike konkurranseforhold.

Konkurransetilsynet har gjennomført en rekke undersøkelser i drivstoffmarkedet. Tilsynet innhentet i 2008 detaljerte opplysninger i møter med de viktigste selskapene og gjennomførte også aksjoner hos bensinforhandlere tilknyttet samtlige av de store oljeselskapene i Bergen og Trondheim. Tilsynet innhentet omfattende datamateriale og annen dokumentasjon for å undersøke nærmere bakgrunnen for det observerte prismønsteret, herunder selskapenes praksis i tilknytning til prisfastsettelsen på drivstoff.

Konkurransetilsynet uttaler at det på bakgrunn av de undersøkelser som er gjennomført, ikke er fremkommet indikasjoner på at prismønsteret skyldes et ulovlig horisontalt samarbeid mellom aktørene i markedet for salg av drivstoff. Tilsynet opplyser videre at det gjennom arbeidet har fått opplysninger og dokumentasjon som etter deres vurdering viser at aktørene på selvstendig grunnlag tilpasser seg konkurransesituasjonen i markedet, og at det ukentlige prismønsteret skyldes denne selvstendige atferden.

Etter tilsynets oppfatning kan ukemønsteret bidra til en differensiering av prisene som kan virke skjerpende på konkurransen. Årsaken til dette er at prisbevisste kunder vil ha kjennskap til at prisene er lavere i slutten av uken og i helgene. Ved at prisbevisste kunder flytter sin etterspørsel fra dager der de vet at prisen er relativt høy, til dager med lavere priser, vil konkurransen kunne øke på dagene med relativt lave priser. Samlet sett vil dette kunne komme forbrukerne til gode.

Drivstoff er en enkeltvare som er viktig for norske forbrukere. Konkurransetilsynet vil fortsatt prioritere drivstoffmarkedet gjennom oppfølging og undersøkelser slik det er gjort de siste årene, senest høsten 2009. Jeg støtter denne prioriteringen, samtidig som jeg ikke ser behov for særskilte tiltak, ut over å følge opp konkurranselovens bestemmelser slik Konkurransetilsynet gjør.