Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1110 (2009-2010)
Innlevert: 28.04.2010
Sendt: 29.04.2010
Besvart: 06.05.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Omstillingsloven ble vedtatt for å bidra til hjelp for de ansatte og lokalsamfunn som blir utsatt for bedriftsnedleggelser. For de ansatte i Draka Comteq Norway viser omstillingsloven seg å kun være en floskel. Fylkeskommunen kan ikke gjøre noe og prosessene i loven viser seg kun å være et pliktløp uten reelt innhold.
Vil statsråden komme med andre virkemidler som kan bidra til å sikre viktige arbeidsplasser som er truet av nedleggelser og avvikle intetsigende regelverk som ikke har noen funksjon?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Formålet med omstillingsloven er å legge til rette for en prosess som kan begrense de negative konsekvensene for de ansatte og lokalsamfunnet gjennom å få synliggjort mulige alternativer til nedlegging. Den skal bidra til å sikre gode omstillingsprosesser i hver enkelt bedrift og i hvert enkelt lokalsamfunn, og bidra til trygghet i omstillinger. Gjennom drøftelser mellom bedrift, det offentlige, ansatte og mulige investorer skal det vurderes om det er mulig med videre drift, alternativ drift, eventuelt med nye eiere, eller andre omstillingstiltak. Målet er at ansatte fortsatt skal ha et arbeid å gå til og at lokalsamfunnet får hjelp til å takle omstillingsprosessene på en god måte, og samtidig få fram alternativer/løsninger som vil gjøre det mulig for levedyktige bedrifter å drive videre. Kravet etter loven er at det skal holdes drøftelser med de involverte. Dette betyr ikke at det i alle tilfeller faktisk finnes et alternativ eller en løsning slik at bedriften kan drives videre.

Departementet har fulgt situasjonen for bedriften på Årnes nært. Vi har hatt møter med de ansattes organisasjoner for å bli orientert om utfordringene. I forbindelse med besøk på bedriften i januar i år ble det også holdt møter med representanter for de ansatte, bedriftens ledelse og dets eiere. Vi har gitt klart uttrykk for at en nedlegging av fabrikken vil medføre betydelige konsekvenser for lokalsamfunnet og de ansatte. Derfor har vi anmodet om at alle parter som er involvert i saken etter omstillingsloven, fylkeskommunen, kommunen, eieren, de ansatte, Innovasjon Norge og NAV gjør hva de kan for å identifisere fortsatte muligheter for produksjon og sysselsetting ved bedriften.

Virkningen av økonomiske nedgangstider og svikt i produktmarkedene har vært krevende for norsk konkurranseutsatt industri. Regjeringen har satt inn kraftfulle stimuleringspakker for norsk næringsliv med sikte på å dempe virkningen av utfordringene i økonomien. Norsk industri har i en vanskelig situasjon også klart seg bedre enn mange andre land som det er naturlig å sammenlikne seg med.

I Norge har vi tradisjon for å løse utfordringer ved omstillinger og nedleggelser gjennom dialog mellom partene. Omstillingsloven innebærer ikke endringer i den grunnleggende og etablerte rollefordelingen mellom bedriftseier og ansatte. Det er bedriftseiers ansvar å vurdere om eksisterende bedrifter kan drives på en forretningsmessig forsvarlig måte og sørge for løpende og nødvendige omstillinger i bedriftene. Myndighetenes rolle er å være tilrettelegger for næringsvirksomhet i Norge. Nærings- og handelsdepartementet kan vanskelig gripe inn i private bedrifters forretningsmessige vurderinger og vurderinger av markedsutsiktene. Spørsmål om støtte til enkeltbedrifter må vurderes av Innovasjon Norge og det øvrige virkemiddelapparatet og innenfor de rammene som til enhver tid gjelder for virkemiddelapparatets virksomhet.