Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1114 (2009-2010)
Innlevert: 28.04.2010
Sendt: 29.04.2010
Besvart: 11.05.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Vil statsråden sørge for at beslutningsgrunnlaget med utredninger av alternative løsninger i konsesjonssaken om den omstridte kraftlinjen i gjennom Hardanger blir offentliggjort i god tid før endelig beslutning treffes av regjeringen?

Begrunnelse

Bergens Tidende redegjør i en artikkel 27.4.10 for Statkrafts uvilje mot å legge fram rapporter og beslutningsgrunnlag i konsesjonssaken om den omstridte kraftlinjen i Hardanger. Saken har vakt et betydelig folkelig og politisk engasjement. Prinsippene for offentlighet og praktisering av meroffentlighet i forvaltningen som Stortinget gjentatte ganger har påpekt, synes å ha trange kår på energiforvaltningens område. Det er derfor av interesse å få vite om statsråden akter å utvirke en grad av åpenhet som gjør at beslutningsgrunnlaget for konsesjonssaken kan bli offentlig tilgjengelig.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: All dokumentasjon som denne konsesjonssaken bygger på skal være tilgjengelig nå som sluttbehandlingen av klagene er i gang.

Etter hva jeg har brakt på det rene er da også Statnetts utredninger offentliggjort så langt det lar seg gjøre uten å komme i konflikt med det regelverket som gjelder for avskjerming av informasjon av hensyn til kraftforsyningsberedskapen.

Vi er alle tjent med at detaljerte oversikter over sentral- og regionalnettet med transformatorytelser, spenningsnivå og overføringskapasitet unndras offentlighet i den grad dette er pålagt etter beredskapsforskriften i kraftforsyningen.

Når det gjelder offentliggjøring av dokumenter generelt vil jeg minne om at Statnett er omfattet av offentleglova, og dermed skal følge reglene i loven.