Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1115 (2009-2010)
Innlevert: 28.04.2010
Sendt: 29.04.2010
Besvart: 12.05.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden stille strenge miljøkrav til petroleumsaktivitet utenfor Mørekysten, slik at hensynet til miljøverdier og fiskeriene blir ivaretatt nå som områdene er lyst ut?

Begrunnelse

Regjeringen utlyste i februar flere omstridde områder for oljeleting utenfor Mørekysten, blant annet blokker som ligger i gyteområder til vårgytende sild og i områder med store forekomster av sårbare kaldtvannskorallrev. Nærmeste nabo til oljeaktiviteten blir fuglefjellet på Runde. Regjeringens egne miljøfaglige etater som blant annet Havforskingsinstituttet og Klima- og forurensingsdirektoratet skal ha advart mot aktivitet i flere av områdene som er lyst ut.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg stiller strenge miljøkrav til petroleumsvirksomheten i Norge. Jeg er særlig opptatt av strenge miljøkrav i områder som er identifisert som særlig verdifulle og sårbare for påvirkninger fra petroleumsvirksomheten. En riktig balanse mellom hensynet til miljø, fiskeri, andre samfunnsinteresser og petroleumsvirksomhet er en svært viktig problemstilling som jeg tar svært alvorlig. Jeg mener at det er viktig med grundige prosesser, der kunnskap står sentralt og at alle har mulighet til å uttale seg. Gjennom en slik prosess kan man finne frem til balanserte helhetlige løsninger.

Jeg vil derfor særlig fremholde viktigheten av forvaltningsplanarbeidet for havområdene hvor regjeringen og Stortinget finner frem til helhetlige løsninger for bruk av våre havområder.

Den 8. mai 2009 la Regjeringen frem stortingsmelding nr. 37 (2008-2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplanen). Regjeringens formål med forvaltningsplanene er å legge til rette for verdiskaping og sameksistens mellom de enkelte næringene gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester. Forvaltningsplanen klargjør de overordnede rammene for eksisterende og ny aktivitet i havområdet. Regjeringen har varslet, både i den politiske plattformen for flertallsregjeringen og gjennom forvaltningsplanen for Norskehavet, at forvaltningsplanene er regjeringens styringsverktøy for bruk av havområdene.

Det ligger et omfattende faglig arbeid til grunn for utarbeidelsen av forvaltningsplanen for Norskehavet. Sektorvise rapporter ble utarbeidet og senere sammenstilt til et felles faktagrunnlag. Forvaltningsplanen er blitt grundig politisk behandlet, der regjeringen har lagt frem sin helhetsvurdering for Stortinget gjennom en egen stortingsmelding. Den helhetlige løsningen er basert på den beste og mest oppdaterte kunnskap.

Mørebankene er i forvaltningsplanen identifisert som særlig verdifullt område, og er et viktig gyteområde for sild og sei. I behandlingen av forvaltningsplanen for Norskehavet i 2009 ønsket regjeringen å styrke kunnskapen om konsekvenser av akutte oljeutslipp for fiskebestandene. Dette er en problemstilling regjeringen allerede har grepet tak i gjennom arbeidet med å etablere et oppdatert kunnskapsgrunnlag for forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten. I lys av økt kunnskap vil regjeringen vurdere spørsmålet om petroleumsvirksomhet på Møre på nytt ved oppdateringen av forvaltningplanen, senest i 2014. Dette viser at regjeringen tar en kunnskapsbasert tilnærming til petroleumsaktivitet i våre havområder.

I de områdene utenfor Mørekysten som ble utlyst i februar, er det blokker som ligger opptil området hvor vi ikke vil tildele konsesjoner før tidligst 2014, men hvor regjeringen og Stortinget har bestemt at det kan foregå petroleumsaktivitet nå. Her vil jeg stille strenge krav for petroleumsaktivitet. Kravene jeg vil stille innebærer blant annet at det ikke skal foregå leteboring i oljeførende lag i gyteperiodene for fisk og hekke- og myteperiodene for sjøfugl i vår- og sommersesongen.

Gjennom forvaltningsplanen setter regjeringen områdespesifikke miljø- og fiskerivilkår der kunnskapsgrunnlaget tilsier at dette er viktig. Jeg vil fortsatt stille strenge miljøkrav til petroleumsaktivitet generelt og i verdifulle områder som de utenfor Mørekysten spesielt. Jeg vil legge til rette for petroleumsaktivitet på norsk sokkel gjennom en helhetlig og balansert tilnærming der sameksistens og hensynene til miljøverdier og fiskeriene blir godt ivaretatt.