Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1120 (2009-2010)
Innlevert: 29.04.2010
Sendt: 29.04.2010
Besvart: 10.05.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Dæsbekken Villmarksenter i Hedmark har søkt om å arrangere snøscootersafari som er del av sin virksomhet. Kjøringen skulle foregå på ca 400 meters lengde hvorav ca 80 % er på skogsbilvei. På den måten kunne de koble seg på det svenske turnettet hvor slik kjøring i kontrollerte former er tillat. Åsnes kommune sa ja, men Fylkesmannen sa nei.
Vil statsråden bidra til at firmaer hvor snøscooterkjøring kan være en del av et seriøst tilbud til turistene, får denne anledningen til å sikre arbeidsplasser samt styrke sin økonomi?

Begrunnelse

Dæsbekken Villmarksenter er "nabo" til Sverige hvor snøscooterkjøring er lovlig. Ved å få lov til å bruke det norske skogsbilveinettet for å koble seg på det svenske godkjente snøscooterledene, vil dette ikke være noen belastning for naturen. En slik tillatelse fra norske myndigheter ville ha hjulpet turistnæringen i en ellers forholdsvis stille tid. Dette ville gi arbeidsplasser ute i distriktene hvor tilbudet er ganske begrenset, særlig vinterstid.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg går ikke inn i den konkrete saken om Fylkesmannen i Hedmarks omgjøring av vedtaket. På generelt grunnlag viser jeg til den forskriftsendringen som ble foretatt av motorferdselregelverket i juni 2009 i forbindelse med utmarksnæring i ny § 5a. Det følger av denne bestemmelsens første ledd at det kun er transport av ”materiell og utstyr” som kan tillates. Det innebærer at det ikke er åpning for å gi tillatelse til motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring som baserer seg på transport av personer. Såkalt snøskutersafari er det dermed ikke hjemmel til å gi tillatelse til etter denne bestemmelsen. Dette gjelder uavhengig av om den næringsdrivende anser slik transport som økonomisk lønnsom.

Ved forskriftsendringen ble det også foretatt en utvidelse som innebærer at det tillates gruppeturer etter særskilt tillatelse i § 5 første ledd ny bokstav f. Denne bestemmelsen åpner for snøscootertransport ved gruppeturer til bestemt mål for beboere, medlemmer av pensjonistforeninger eller forflytningshemmede. Det kan kun gis tillatelse til turer til bestemte mål, der snøscootertransport inngår som en nødvendig del, og ikke til ren rekreasjonskjøring.

I prosessen frem til forskriftsendring ble det tatt stilling til rekreasjonskjøring med snøscooter for så vidt gjelder utmarksnæring og gruppeturer etter særskilt tillatelse. I den politiske plattformen for flertallsregjeringen står det at regjeringen vil fullføre gjennomgangen av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Gjennomgangen vil gi grunnlag for å vurdere hvorvidt det er ytterligere behov for endring av regelverket for motorferdsel. Spørsmål om rekreasjonskjøring ut over det som det ble tatt stilling til ved forskriftendringen i fjor sommer vil også inngå i gjennomgangen.