Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1121 (2009-2010)
Innlevert: 29.04.2010
Sendt: 29.04.2010
Besvart: 04.05.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Kvalifiseringsprogrammet er av regjeringen ansett som et av de viktigste tiltak mot fattigdom. Bevilgningen til dette står på stedet hvil i 2010 for Oslos vedkommende. Nye Nav-kontor tar derfor fra potten til de som allerede har innført ordningen. Flere bydeler melder at det for deres vedkommende innebærer drastiske kutt i antall personer som kan ta del i kvalifiseringsprogrammet og de frykter for konsekvensene dette kan få.
Vil statsråden ta noe initiativ for å hindre denne type kutt?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Kvalifiseringsprogrammet er et svært viktig tiltak i regjeringens innsats mot fattigdom. Programmet er rettet mot langtidsmottakere av sosialhjelp og andre grupper som står langt fra arbeidsmarkedet, og hovedformålet er å bidra til at flere i målgruppen kommer i arbeid.

Kvalifiseringsprogrammet er et kommunalt ansvar som forvaltes av de lokale NAV-kontorene. Bevilgningene fra staten går til Oslo kommune og fordeles deretter fra kommunen til de enkelte bydelene i Oslo. Det har hvert år siden innføringen blitt bevilget midler over statsbudsjettet til dekning av beregnede merkostnader for kommunene knyttet til programmet. Som følge av at kvalifiseringsprogrammet har blitt faset inn i takt med etableringen av NAV-kontor, har denne bevilgningen samlet sett blitt styrket hvert år etter innføringen. Beregningen av de kommunale merkostnadene er basert på et anslag for antall deltakere i ordningen og et anslag på merkostnader pr deltaker.

Fordelingen av midler til den enkelte kommunene tar utgangspunkt i en fordeling basert på sosialhjelpsnøkkelen i inntektssystemet, der denne er justert for tidspunktet NAV-kontoret er etablert og et beregnet forløp for antall deltakere i den enkelte kommune. Bevilgningen er med andre ord ikke direkte knyttet til faktisk gjennomføring. Dersom den faktiske aktiviteten i ett år har vært lavere enn den beregnede, innebærer det at det er gitt et statlig tilskudd til en høyere aktivitet enn den faktiske. Det er forutsatt at eventuelt ubenyttede midler brukes til formålet i senere år. Oslo kommune hadde en aktivitet i 2008 og 2009 som er lavere enn bevilgningen isolert sett gir grunnlag for, og det forutsettes derfor at Oslo vil overføre ubenyttede midler fra 2009 til 2010.

Oslo mottar i 2010 130 mill. kroner til dekning av merkostnader knyttet til kvalifiserings-programmet, dvs. en økning på 21 mill. kroner i forhold til 2009. En lavere økning i bevilgningen fra 2009 til 2010 enn fra 2008 til 2009 må ses i sammenheng med at Oslo er en av kommunene som tilbød kvalifiseringsprogram helt fra starten av i 2008. Disse kommunene har nå kommet i en fase hvor den beregnede avgangen fra programmet er større enn tilgangen. Selv om Oslo også har bydeler som nylig har startet opp, innebærer dette samlet sett en svakere prosentvis vekst i bevilgningen til Oslo fra 2009 til 2010 enn fra 2008 til 2009. Bevilgninger har derfor ikke stått på stedet hvil, slik spørsmålsstiller hevder.

Det statlige tilskuddet til Oslo tildeles kommunen som helhet, ikke den enkelte bydel. Kommunen står følgelig fritt i fordelingen av tilskuddet til de ulike bydelene.

I tillegg til den øremerkede bevilgningen over statsbudsjettet får Oslo (i likhet med andre kommuner) også refundert individstønaden som deltakerne i programmet på statlige arbeidsmarkedstiltak har rett på. Videre er det i beregningen av de samlede kostnadene ved kvalifiseringsprogrammet forutsatt et visst beløp for innspart sosialhjelp for kommunene, da alternativet til kvalifiseringsprogram for mange av deltakerne ville vært sosialhjelp.