Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1123 (2009-2010)
Innlevert: 29.04.2010
Sendt: 30.04.2010
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 10.05.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Fauske kommunen har satset på trivsel, næringsutvikling og et variert boligtilbud. Denne satsingen har gitt resultater i form av økt tilflytning. Fauske kommune ønsker å videreføre denne utviklingen gjennom å legge ut et variert utvalg av boligtomter. Fylkesmannen har innlevert innsigelser mot dette, hvor en av begrunnelsene er at Fauske kommune har liten mulighet til å øke folketallet. Politikerne i Fauske kommune er frustrert over holdningene til fylkesmannen og staten.
Hva mener statsråden med lokalt selvstyre?

Begrunnelse

I følge Saltenposten den 24.4, d.å. er politikere i Fauske kommune som prøver å finne fram til attraktive boligtomter i kommunen, blitt provosert over fylkesmannen som protesterer.
Det er attraktive boligområder i Valnesfjord, på Lund og på Leivset fylkesmannen setter ned foten for. Vel vitende om at dersom lokalpolitikerne ikke tar protestene til følge, vil det avstedkomme en langvarig kamp som fylkesmannen har gode muligheter til å vinne.
Fylkesmannen bruker jordvernet som argument for å motsette seg noen boligområder. I andre områder, som på Lund er det hensynet til friluftslivet som teller.
Dessuten framfører fylkesmannen en generell motstand mot å legge ut boligtomter utenfor sentrum, som på Leivset og Lund. Årsaken er at folk må bruke bil for å komme seg til og fra sentrum.
Fylkesmannen kan ikke se at Fauske har behov for å utvide byen. De ønsker at nye boliger skal ligge nærmest mulig sentrum. Fylkesmannen mener dessuten at Fauske har liten mulighet til å øke folketallet, det ser ut til å ha stabilisert seg rundt 9.500.
Fauske kommune mener at en viktig årsak til at folketallet har stagnert, nettopp er mangel på boligtomter. I flere år hadde Fauske nesten ingen tomter å tilby innflyttere. Det siste året er et tomtefelt i Finneidlia åpnet, og da økte tilflyttingen.
Det samme oppleves i mindre grendesamfunn. Mangel på boligtomter gjør det håpløst å få ungdom til å etablere seg her.
Fylkesmannens innsigelser oppleves som et klart ønske om sentralisering. Det er et beklagelig utgangspunkt.
Mange politikere i Fauske kommune har respekt for jordvernet, som skal forhindre nedbygging av dyrket mark. Samtidig fremmer det ikke jordvernet at bygder blir liggende øde og åkerland gror igjen.
Landbruksbygda Valnesfjord er ett eksempel. Mange politikere i Fauske kommune mener det går an å utnytte noen av knausene og haugene der til boliger, uten å skade landbruket.
Mange politikere er sterkt provosert over fylkesmannens overkjøring av lokaldemokratiet som tydeligvis er tuftet på et sterkt ønske om sentralisering, ekstremt jordvern og motstand mot privatbilisme.
Livskraftige bygdesamfunn har også en stor egenverdi. Mange politikere i Fauske kommune mener det lar seg forene med en forsiktig boligbygging både på Leivset, Lund og på noen flekker dyrket mark i Valnesfjord.
Svært mange stiller nå spørsmålstegn med hvordan en kommune, som gjennom sterk satsing på trivsel, næringsutvikling og et variert boligtilbud skal kunne utvikle seg når staten, med fylkesmannen, legger hindringer i veien for en fortsatt utvikling hvor flyttestrømmen er snudd fra fraflytting til tilflytting.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det er kommunen som har ansvaret for arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven. Kommunen har også ansvaret for å ta hensyn til nasjonale interesser i planarbeidet. Det er lokalt selvstyre på dette området, men bare innenfor de rammer og føringer som gis fra sentralt hold.

Fylkesmannen skal medvirke i planarbeidet og passe på at nasjonale interesser blir ivaretatt, og kan om nødvendig fremme innsigelse. Dersom det fremmes innsigelse og saken ikke løses lokalt, må den sendes Miljøverndepartementet til avgjørelse.

Dette er etter min mening en god ordning for å sikre at nasjonale hensyn blir ivaretatt i kommunens planarbeid, for eksempel hensynet til jordvern.

Spørsmålet knytter seg for øvrig til behandlingen av kommuneplanens arealdel for Fauske kommune. Denne saken er til behandling i kommunen, og jeg kan derfor ikke kommentere den.