Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1124 (2009-2010)
Innlevert: 29.04.2010
Sendt: 30.04.2010
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 05.05.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Jeg har fått henvendelser fra mange dieselkunder som har sett seg lei på at det reklameres for avgiftsfri diesel på dieselpumpene, fordi de mener at det ikke er riktig at dieselen er avgiftsfri. Avgiftsfri betyr jo at det ikke er avgifter på dieselen i det hele tatt, og da ikke Co2 avgift, merverdiavgift eller liknende.
Er det sant at såkalt avgiftsfri diesel er avgiftsfri, og dersom det ikke er sant, hvorfor er det lov til å reklamere om avgiftsfri diesel når det ikke medfører riktighet?

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Spørsmålet gjelder hovedsakelig om markedsføringen av visse dieselprodukter er ulovlig. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har ansvar for markedsføringsloven og spørsmålet er derfor oversendt meg til besvarelse.

Når det gjelder den avgiftsmessige behandlingen av dieselolje har Finansdepartementet opplyst følgende:

All dieselolje er i utgangspunktet gjenstand for CO2-avgift og merverdiavgift. I tillegg skal det betales enten autodieselavgift eller grunnavgift på fyringsolje. For diesel til veitransport skal det betales en autodieselavgift på kr 3,56 pr liter. Diesel som skal benyttes til andre formål, som til traktor, båt eller fyring, er fritatt for autodieselavgift, men belastes isteden med grunnavgift på fyringsolje på kr 0,886 pr liter. (Fritaket for autodieselavgiften er gjennomført gjennom en merkeordning, hvor diesel som ikke er gjenstand for autodieselavgift må merkes med særskilt farge og sporstoff.)

Av dette følger at alle former for diesel er belagt med avgifter, og det kan etter omstendighetene være villedende og i strid med markedsføringsloven å presentere den som ”avgiftsfri”. Dette er et spørsmål som i det enkelte tilfelle kan vurderes av Forbrukerombudet som fører tilsyn med loven.

Forbrukerombudet behandler ikke saker der markedsføringen er rettet mot andre næringsdrivende. Slike saker kan bringes inn for Næringslivets konkurranseutvalg til uttalelse eller direkte inn for domstolene. Siden diesel både til veitransport og til andre formål også brukes til forbruksformål utenfor næring, vil imidlertid Forbrukerombudet ha kompetanse til å behandle klager det mottar på markedsføring som omtalt.