Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1125 (2009-2010)
Innlevert: 29.04.2010
Sendt: 30.04.2010
Besvart: 06.05.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Hvilke vurderinger ligger til grunn for at kommunene skal gis en generell rett til å overta privat formuemasse og foreldreinnbetalinger, som er midler betalt av privatpersoner og private rettssubjekter, og hvilke vurderinger har statsråden gjort i forhold til kommunenes rett til å kreve barnehagenes verdier tilbakeført sett opp mot grunnlovens vern mot ekspropriasjon?

Begrunnelse

Jeg vil i denne sammenhengen vise til Kunnskapsdepartementets høringsnotat vedrørende nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor. Her kommer det bl.a. frem at regjeringen legger opp til at kommuner skal kunne kreve "verdier bygget opp ved offentlige tilskudd og foreldrebetaling tilbakeført". Dette vil i så fall representere en helt ny kurs gjennom og på det nærmeste tvinge private aktører til ineffektiv drift, samtidig som det går imot et hvert prinsipp om likebehandling mellom barnehager.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Utgangspunktet for finansieringen av barnehagesektoren bør være at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode. Jeg er kjent med at dagens manglende lovregulering av uttak av verdier fra barnehagevirksomhet fører til at enkelte barnehager tar ut store verdier fra barnehagedriften. Offentlige midler og foreldrebetalingen bør finansiere økt kvalitet i landets barnehager og ikke gå til privat formuesoppbygging. Det er behov for bestemmelser som regulerer adgangen til uttak av verdier fra barnehagesektoren, og derfor har jeg sendt forslag om slik regulering i barnehageloven på offentlig høring.

Høringsforslaget som legges fram innebærer ikke ett forbud mot uttak av verdier fra barnehagedrift, det setter kun begrensninger som hindrer særskilt høy avkastning. Forslaget innebærer at det fortsatt vil være mulig å drive private barnehager med forsvarlig forrentning av innskutt kapital. Forslaget åpner for at kommunen kan kreve tilbake offentlige tilskudd og foreldrebetaling som er brukt i strid med barnehageloven, og det fremgår av høringsforslaget at dette innebærer at akkumulerte verdier som stammer fra offentlige tilskudd og foreldrebetaling kan kreves tilbakebetalt dersom barnehagedriften opphører. Dette står ikke i noe motsetningsforhold til Grunnlovens regler. Det er grunn til å presisere at en slik lovbestemmelse ikke vil ha tilbakevirkende kraft, men kun gjelde fra tidspunktet den trer i kraft og tiden fremover. Offentlige tilskudd og foreldrebetaling som er akkumulert før dette tidspunktet, vil det ikke være grunnlag for å kreve tilbakeført etter de nye reglene.

Avslutningsvis vil jeg understreke at alle høringsuttalelser vil bli nøye vurdert etter høringsfristen, og på bakgrunn av innspillene fra sektoren vil jeg beslutte hvordan høringen skal følges opp videre.