Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1128 (2009-2010)
Innlevert: 29.04.2010
Sendt: 30.04.2010
Besvart: 10.05.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Hvordan løser statsråden slike utfordringer, og hva blir gjort for at ikke slikt skjer i fremtiden for NAV-brukere generelt?

Begrunnelse

Mange brukere i NAV systemet er fortvilet over lang ventetid for å motta frikort fra NAV. En hører om flere ukers og måneders ventetid. Dette er fortvilende for en setter mange i en økonomisk vanskelig situasjon. Enda er det en tid frem til 1. juni og alle slike utgifter som faller under frikortbruken vil automatisk registreres. I Bergens Tidende 29. April er det et oppslag som gjerne kunne omhandle mange andre som er i denne situasjonen. Når slike system ikke virker må man gjøre akutte tiltak slik at ingen blir berørt på denne måten. Og det er ikke bare når det gjelder frikort en opplever en del ventetid i NAV.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: I begrunnelsen for spørsmålet fra stortingsrepresentant Reiertsen vises det til en artikkel i Bergens Tidende av 29. april i år. I artikkelen omtales en person som har søkt Arbeids- og velferdsetaten om frikort, men har ventet på tilbakemelding fra etaten siden før påske.

Jeg har vært i dialog med Arbeids- og velferdsdirektoratet om saksbehandlingstid for søknader om frikort. Ifølge direktoratet varierer saksinngangen på frikort betydelig i løpet av året. Erfaringsvis øker antall søknader månedlig i perioden fra januar til juni og avtar deretter utover høsten. Eksempelvis kom i det i januar 2009 inn drøyt 45 000 saker, i mars drøyt 83 000 saker mens det i juni kom nesten 110 000 saker.

Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at det i de fleste tilfeller tar om lag en uke å få behandlet søknader om frikort, postgangen ikke inkludert. På grunn av de store endringene i volumet på søknader om frikort, er det imidlertid en utfordring for etaten å holde jevn saksbehandlingstid. Unntak fra behandlingstid på om lag en uke kan derfor forekomme, slik som det også redegjøres for i artikkelen når det gjelder Hordaland. Arbeids- og velferdsdirektoratet har informert meg om at det ved forvaltningsenheten i Bergen er satt inn ekstra bemanning for å ta ned saksmengden, og det er en målsetting å være à jour innen 1. juni i år. Det er i denne forbindelse bl.a. avholdt informasjonsmøter i et flertall av fylkene, Hordaland inkludert.

Forvaltningsansvaret for helserefusjoner ble overført fra Arbeids- og velferdsetaten til Helsedirektoratet 1. januar 2009. Det ble da lagt til grunn at Arbeids- og velferdsetaten skal forvalte oppgaver knyttet til frikort for enkeltpersoner frem til en får en nasjonal automatisk frikortløsning. Dette skjer etter planen 1. juni i år og ansvaret overføres da til Helsedirektoratet. Dette betyr at alle som har rett på frikort får det automatisk tilsendt i posten. Arbeids- og velferdsetaten har i denne forbindelse hatt fokus på å bidra til at overføringen av frikortområdet skjer på en smidig og god måte.

Avslutningsvis vil jeg opplyse om at jeg har tett oppfølging av etaten når det gjelder utviklingen i saksbehandlingstider og restanser mer generelt. Siden april 2009 har antall restanser gått ned innenfor de fleste ytelser.