Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1135 (2009-2010)
Innlevert: 30.04.2010
Sendt: 03.05.2010
Besvart: 10.05.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Er statsråden bekvem med at det ikke foreligger regler for ledsagertjeneste og annen spesialutdanning, såfremt selskapene selv ikke FRIVILLIG og på eget initiativ VELGER å finne på noe selv?

Begrunnelse

Det vises til statsrådens svar på Dokument nr. 15:1093 (2009-2010.) Svaret har medført en del hoderisting i den bransjen som statsråden og departementet har ansvar for. De oppfatter statsråden dit hen at de har drevet utdanning (grunnutdanning og resertifisering) på FRIVILLIG grunnlag. Dette gjør at de føler seg både lurt, villedet og bedratt av Politidirektoratet, som da må kunne sies å BEVISST ha villedet", for å sitere dem som har tatt kontakt i etterkant av statsrådens svar. Jeg er allerede gjort kjent med at det vurderes søksmål mot Politidirektoratet for å få refundert urettmessige utgifter til ledsagerutdanning.
Statsråden viser i sitt svar til ett og samme skriv når han snakker om utdanning og resertifisering av ledsagere. Dersom resertifiseringen ikke er gyldig, faller også kravet om grunnutdanning bort. Det ville være merkelig om dette skrivet ikke er gyldig, men at man likevel velger å gyldiggjøre noen få avsnitt i det samme brevet. Det bes om at det klargjøres hva som er bakgrunnen for at noen deler av et skriv ser ut til å være gyldig som hjemmelsgrunnlag, mens andre ikke ser ut til å være det.
I lengre tid og etter sterkt press fra Høyre har det vært ført en ”kamp mot useriøse aktører i (den spesialiserte) sikkerhetsbransjen. Undertegnede har nå blitt kontaktet av deler av bransjen som synes at det ville ha vært en god start å begynne med den useriøse delen av myndighetene som skal kontrollere denne bransjen. Når statsråden påpeker at Justisdepartementet og Politidirektoratet gjør SELVSTENDIGE forvaltningsvedtak i denne saken om GBA må det jo sies å være noe av et paradoks at disse instansene ikke har et felles rammeverk å forholde seg til. Undertegnede tillater seg å også peke på at statsrådens uttalelser ikke ser ut til å ha tatt innover seg de store og geografiske forskjeller som fortsatt gir en stor og utilbørlig konkurransevridning i favør av de useriøse selskapene. Statsråden viser videre til at det angjeldende selskapet ikke kan ettergås av Direktoratet, da direktoratet kun kontrollerer og forvalter godkjente vaktselskaper. Da må det jo være lov til å stille spørsmål om hvorfor dette selskapet i utgangspunktet gitt konsesjon for utdanning når GBA IKKE har konsesjoner for vaktvirksomhet, eller er et vaktselskap. Undertegnede oppfatter det da slik at det per i dag ikke finnes regler for ledsagertjeneste og annen spesialutdanning, såfremt selskapene selv ikke FRIVILLIG og på eget initiativ VELGER å finne på noe selv. Det er sikkert fint å vite for disse når budsjettet for neste års drift skal legges.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det foreligger regler for ledsagertjeneste og annen spesialutdanning. Jeg gjentar fra svaret på representanten Oktay Dahls skriftlige spørsmål nr. 1093 om samme tema:

”Med hjemmel i vaktvirksomhetsloven § 8 har Justisdepartementet fastsatt nærmere krav til utdanning i vaktvirksomhetsforskriften § 5, som i annet ledd gir Politidirektoratet adgang til å stille krav til spesialutdanning. Det har direktoratet gjort i rundskriv 2006/008. Det nærmere innholdet i spesialopplæringen utarbeides i samarbeid mellom vaktselskapet og oppdragsgiver, og skal i henhold til rundskrivet godkjennes av Politidirektoratet. Det er ingenting i veien for at samarbeidet om rammeplaner for spesialopplæringen involverer politiet eller vekterbransjen som sådan.”

Representanten Oktay Dahl skriver i begrunnelsen at ”[s]tatsråden viser i sitt svar til ett og samme skriv når han snakker om utdanning og resertifisering av ledsagere. Dersom resertifiseringen ikke er gyldig, faller også kravet om grunnutdanning bort.” Dette må bero på en misforståelse. Det fremgår eksplisitt av rundskriv 2006/008 av 10. mai 2006 at det i tillegg til grunnutdanningen kreves særskilt opplæring for oppdrag i flyplasstjeneste, offshoretjeneste, verditransport og ledsagertjeneste. Resertifisering er ikke nevnt. Hver enkelt kursarrangør må fremlegge sine opplæringsprogram for godkjenning hos Politidirektoratet. At godkjenning av innholdet i opplæringen for ledsagertjeneste fortsatt baseres på praksis som ble nedfelt i Oslo politidistrikts skriv av 11. desember 2003, innebærer ikke en plikt til å legge dette skrivet uendret til grunn for den godkjenningsordning som nå utøves av Politidirektoratet i henhold til vaktvirksomhetsforskriften § 5 og rundskriv 2006/008. Ved endringen av godkjenningsordningen ble også den del av praksis fra Oslo politidistrikt som gjaldt resertifisering av spesialopplæring endret, ettersom hjemmelen for et slikt krav ikke ble ansett tilstrekkelig.

Man skulle tro at det var i bransjens egen interesse å sørge for faglig oppdatering for utførelse av ledsagertjeneste. For egen del er jeg opptatt av at krav myndighetene stiller til bransjen skal ha et klart rettslig grunnlag og sikre likebehandling. Når endringene i vaktvirksomhetsloven trer i kraft, vil det også bli stilt resertifiseringskrav for all opplæring i tillegg til at opplæringsselskapene som sådan må ha tillatelse som vaktselskap. Jeg vil til slutt understreke at dersom bransjen ønsker ytterligere avklaringer om hvordan gjeldende regelverk for ledsagertjenester mv. er å forstå bør saken drøftes med Politidirektoratet.