Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1136 (2009-2010)
Innlevert: 30.04.2010
Sendt: 03.05.2010
Besvart: 11.05.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Miljøvernministeren har overkjørt Bærum kommune og valgt den verst tenkelige traseen for ny E16, etter anbefaling fra Samferdselsdepartementet som ønsket å spare penger. Lokalmiljøet er den store taperen, og traseen innebærer vesentlig høyere utslipp og større miljøbelastning enn Bærums kommunes alternativ. Enkelt føler at dette er et rødgrønt komplott mot en ikke-sosialistisk kommune.
Er statsråden villig til å se på denne saken igjen?

Begrunnelse

FrP gikk i forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan 2010-2019 inn for sammenhengende firefelts motorvei på E16 fra Sandvika til Hønefoss. Regjeringen har gått inn for motorvei på deler av strekningen, blant annet E16 Bjørum-Skaret. Traseen i Hole kommune ble vedtatt allerede i 2007, men i Bærum-kommune har det imidlertid vært innsigelser mot samtlige alternative traseer. FrP ønsker i utgangspunktet statlig regulering av hele strekningen E16 Sandvika-Hønefoss, og har etter en grundig vurdering valgt å aktivt støtte trasevalget som til slutt ble vedtatt av Bærum kommunestyre. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim godkjente ikke trasevalget til Bærum kommune, og valgte isteden en trase som innebærer vesentlig høyere utslipp og miljøbelastning enn Bærums kommunes alternativ. Innsigelser fra fylkeslandbruksstyret, Statens vegvesen og fylkesmannens miljøvernavdeling ble dermed delvis tatt til følge. Dette er den verst tenkelige løsningen for lokalmiljøet, og det hadde vært en stor fordel om samferdselsministeren valgte å se på saken igjen.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Beslutning om trasévalg for E16 Bjørum – Skaret er tatt etter et grundig planarbeid og en omfattende og åpen planprosess etter plan- og bygningsloven. Statens vegvesen har gjennomført prosessen, og har fulgt opp lovens krav om bred medvirkning fra andre offentlige myndigheter, berørte og interesserte.

Flere alternative vegtraséer har blitt vurdert. I sluttfasen sto man igjen med følgende alternativer på parsell 1 Bjørum – Avtjerna: R1.2, R1.3 og F1, og følgende alternativer på parsell 2 Avtjerna – Skaret: G2, G2-mellomlang tunnel og B2 i Bærum.

Alle alternativene på parsell 1 ble møtt med innsigelser fra ulike statlige fagmyndig- heter. For parsell 2 var det bare G2-mellomlang tunnel som med ulike forbehold kunne aksepteres av alle statlige fagmyndigheter. Siden kommunen vedtok F1 og B2, ble det derfor nødvendig å avklare saken som innsigelsessak i samsvar med lovens krav i slike situasjoner.

Trasévalget for E16 Bjørum – Skaret ble avgjort av Miljøverndepartementet 19. juni 2009. Departementet konkluderte med at R1.2 med visse avbøtende tiltak skulle legges til grunn på parsell 1 og G2-mellomlang tunnel skulle legges til grunn på parsell 2. Avgjørelsen ble tatt etter en vurdering av blant annet kostnader og miljømessige konsekvenser. Nærmere begrunnelse for denne beslutningen er gitt i brev av 19. juni 2009 fra Miljøverndepartementet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartement har etter avgjørelsen i innsigelsessaken mottatt flere henvendelser om saken. Samferdselsdepartementet har derfor på nytt foretatt en vurdering, også på bakgrunn av innspill i møter som daværende statssekretær Erik Lahnstein har hatt med representanter fra Bærum kommune, interessegrupperingen og Statens vegvesen. Etter en helhetlig vurdering kom Samferdselsdepartementet fram til at Miljøverndepartementets vedtak av 19. juni 2009 fortsatt skal stå ved lag. Dette framgår i brev av 6. april 2010 fra Samferdsels- departementet til Miljøverndepartementet, hvor det også er uttrykt støtte til den begrunnelsen som var gitt for avgjørelsen den 19. juni 2009.

I spørsmålet fra representanten Hoksrud er det forutsatt at traséen som Miljøvern- departementet har vedtatt, innebærer ”vesentlig høyere utslipp og større miljø- belastning” enn traséen Bærum kommune har vedtatt. Begrepene ”utslipp” og ”miljøbelastning” er ikke entydige, og det vil derfor kreve et svært omfattende svar. Jeg vil i denne sammenheng nøye meg med å vise til konsekvensutredningsrapporten av juli 2006 hvor de ulike alternativene er sammenstilt slik at det viser forskjeller i prissatte konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser. For sistnevnte er det en gruppering i hovedtemaene: landskapsbilde, nærmiljø- og friluftsliv, naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø og naturressurser.

Konsekvensutredningen er utført av Statens vegvesen etter anerkjent metodikk, og den viser etter min vurdering at det ikke er slike store forskjeller i miljøvirkningene mellom traséalternativene som spørsmålet kan gi inntrykk av.

Med de grundige vurderingene og den omfattende planprosessen som er gjennomført, ser jeg det ikke som aktuelt å ta saken opp på nytt.