Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1138 (2009-2010)
Innlevert: 30.04.2010
Sendt: 03.05.2010
Besvart: 12.05.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Kan statsråden gi en beskrivelse av status quo og videre fremdrift i forhandlingene med Sverige om grønne sertifikater, deriblant stadfeste hvor mange forhandlingsmøter det har vært med svenske myndigheter etter valget 2009?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Overenskomsten av 7. september 2009 la på plass de viktigste prinsippene for et felles sertifikatmarked, dvs. ambisjonsnivå, tidspunkt for ikrafttredelse og teknologinøytralitet. Overenskomsten gir dermed et godt utgangspunkt for den videre dialogen om hvordan et felles marked for elsertifikater bør utformes.

Etableringen av det felles markedet med Sverige er en viktig sak i departementet, som fordrer at det holdes løpende kontakt og møter på forskjellige nivåer med svenske myndigheter.

Den 28. april ble det i tillegg avholdt et statusmøte hvor statssekretærene i begge land var representert. I tråd med overenskomsten av 7. september 2009 er det satt i gang arbeid for å belyse ulike problemstillinger rundt etableringen av et felles marked. Dette arbeidet går etter planen.