Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1141 (2009-2010)
Innlevert: 03.05.2010
Sendt: 03.05.2010
Besvart: 12.05.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Hva mener statsråden om saken, og hva vil bli gjort for å få en mest mulig sikker eksamensprosess for den enkelte slik at ikke dette skjer igjen?

Begrunnelse

I Bergens Tidende 29. april kan en lese om NN som ikke får sitt vitnemål på grunn av at skolen ikke finner igjen papirene på matteeksamen. Dette er svært uheldig for han som enkeltmenneske og som også er i en jobbsituasjon som lærling. Skolen finner ikke dokumentasjon for at han har tatt eksamen i sitt datasystem. Det kan da virke som om systemet rundt eksamenstaking er for dårlig og bør endres.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg har sett oppslaget i Bergens Tidende om en skole som i følge artikkelen ikke finner igjen dokumentasjon på en avlagt eksamen.

Jeg kan ikke gå inn i behandlingen av en slik lokal sak, men jeg er kjent med hva skolen så langt har gjort i saken. Personen det gjelder var oppe til en ordinær lokalgitt matematikkeksamen våren 2007. I den lokale sensuren ble karakteren satt til 1, dvs. han besto ikke eksamen. Det ble ikke levert noen klage på eksamensresultatet. Dette betyr at vedkommende må bestå en ny eksamensprøve i faget før dokumentasjon på fullstendig opplæring kan utstedes.

Etter reglene i forskrift til opplæringsloven har elever som får karakteren 1 ved ordinær våreksamen, rett til å melde seg til ny eksamensprøve i faget i den etterfølgende eksamensperioden høsten samme år. Skolen har i denne saken gått gjennom all sin eksamensrelatert dokumentasjon og har så langt funnet at verken vedkommende elev eller noen andre var meldt opp til eller gjennomførte ny lokalgitt eksamen i matematikk høsten 2007.

Jeg er kjent med at skolen nå ønsker å sette seg ned sammen med vedkommende i et forsøk på å få nærmere klarhet i hva som har skjedd. Skolen vil også, uansett resultatet av denne saken, gjennomgå sine rutiner knyttet til lokal eksamensavvikling.

Denne saken gjelder en lokalt gitt eksamen. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for at lokalt gitt eksamen innen videregående opplæring blir gjennomført på en god måte og i henhold til regelverket.

For sentralt gitt eksamen er Utdanningsdirektoratet svært opptatt at alle systemer rundt eksamensavvikling skal være sikre og fungere godt for eksamenskandidatene. Direktoratet har derfor bl.a. utviklet et elektronisk prøvegjennomføringssystem som ble tatt i bruk i 2009. Systemet fungerer slik at kandidatene kan hente ned eksamensoppgaven i det faget de er påmeldt til eksamen i, skrive besvarelsen på pc og levere den elektronisk. Underveis i arbeidet med besvarelsen får kandidatene veiledning i bl.a. filsjekking og mellomlagring. Kandidatene får også tydelige meldinger på skjermen om lagring av endelig versjon før de laster den opp og leverer. Til slutt kan de også kontrollere at det er riktig versjon de har lastet opp. Via den lokale eksamensansvarlige kan det dessuten i ettertid kontrolleres at det er riktig besvarelse som er levert.

I 2009 ble det levert 68000 elektroniske eksamensbesvarelser. Utdanningsdirektoratet antar at tallet vil øke ved eksamen nå våren 2010. Tilbakemeldingene på det nye systemet er generelt svært gode, både fra elever, sensorer og administratorer. Det var svært få meldinger om feil knyttet til elektronisk leverte eksamensbesvarelser våren 2009.

Jeg nevner også at i enkeltsaker der eksamenskandidater mener at det er tatt uriktige beslutninger eller de føler seg feil behandlet, finnes det muligheter til å fremme formell klage eller søke Utdanningsdirektoratet om dispensasjon fra gjeldende regelverk.