Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1143 (2009-2010)
Innlevert: 03.05.2010
Sendt: 03.05.2010
Besvart: 12.05.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I brev fra Helsetilsynet i Oslo og Akershus datert 19.04.2010 til Oslo Universitetssykehus fremkommer det at sykehuset har brutt spesialisthelsetjenestelovens § 3-3 om meldeplikt. Det er svært alvorlig.
Kan statsråden gi en oversikt over i hvilken grad Oslo Universitetssykehus sender videre til Helsetilsynet meldinger om betydelig personskade eller hendelser som kunne ført til betydelig skade som følge av ytelse av helsetjeneste?

Begrunnelse

Sykehus har plikt til å oversende melding når betydelig skade på pasient skjer eller når det avdekkes forhold som kunne ført til betydelig skade på pasient, jfr. spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 Meldeplikt til Helsetilsynet i fylket. Nevrokirurgisk avdeling har i følge brev fra Helsetilsynet i Oslo og Akershus datert 19.04.10 gjennom mange år oversendt særdeles få meldinger om betydelig skade på pasient om forhold som kunne medført betydelig skade. Videre fremkommer det at blant sykehusets interne avviksmeldinger, er flere av disse klassifisert slik at oversendelse ville vært riktig, blant annet skrevet på skjema IK - 2448, som er skjemaet for meldinger som skal sendes til Helsetilsynet. Med andre ord har den ansatte som har fylt ut skjemaet ment at det skal sendes Helsetilsynet. Melding etter § 3-3 er foruten melding om alvorlig hendelse også en dokumentasjon for at avdelingen har oppfylt internkontrollplikten ved at hendelsen er gjennomgått og analysert, og svikten er rettet opp slik at tilsvarende ikke skjer igjen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Enhver institusjon og avdeling som yter helsetjenester har plikt til å ha et internkontrollsystem. En viktig del av et slikt system er å avdekke områder hvor det er fare for svikt, samt gjennomføre systematiske oppfølginger og gjennomgang av behandlingen som gis. I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2010 understrekes det at ”det er et ledelsesansvar på alle nivå å sikre velfungerende systemer for melding av uønskede hendelser. Ansatte skal oppleve det trygt å melde, og meldingene skal følges opp ut fra et system- og læringsperspektiv”. Hendelser som har eller kunne ha medført betydelig skade på pasient, skal meldes til Helsetilsynet i fylket i henhold til spesialisthelsetjenestelovens § 3-3.

Saken stortingsrepresentant Laila Dåvøy sikter til, gjelder en bestemt avdeling ved Oslo Universitetssykehus. Helsetilsynet i Oslo og Akershus konkluderte i saken med at driften ved den aktuelle avdeling i 2008 og 2009 har endret seg i retning av økt risiko for svikt i pasientbehandlingen. I perioder spesielt i 2009 mener Helsetilsynet det overveiende sannsynlig har vært uforsvarlig drift. Helsetilsynet i Oslo og Akershus konkluderte med at Oslo Universitetssykehus har brutt spesialisthelsetjenestelovens § 2-2 (plikt til forsvarlighet) og § 3-3 (meldeplikt om hendelser som har eller kunne ført til betydelig skade på pasient). På bakgrunn av Helsetilsynet i Oslo og Akershus sitt brev datert 30. april 2010, ba Helse Sør-Øst RHF i brev av 3. mai 2010 om en oppdatert redegjørelse fra Oslo Universitetssykehus HF om hvilke tiltak som er iverksatt ved den aktuelle avdeling. I svarbrev fra Oslo Universitetssykehus datert 4. mai 2010 ble det redegjort for tiltak som er iverksatt og som er i ferd med å iverksettes ved den nevnte avdelingen, samt en orientering om pasientsikkerhetsarbeidet ved Oslo Universitetssykehus.

Helse Sør-Øst RHF skriver i brev til Helse- og omsorgsdepartementet datert 7. mai 2010 at:

”Helse Sør-Øst RHF har gjennom svarene fra Oslo universitetssykehus HF fått bekreftet at de forhold fylkeslegen redegjør for tas på største alvor av administrerende direktør og ledelse. Det er allerede satt i gang mange ledelsesmessige og organisatoriske tiltak, og det er lagt stor vekt på pasientsikkerhet og ivaretakelse av de ansatte. (…)Helse Sør-Øst RHF er tilfreds med redegjørelsen fra Oslo universitetssykehus HF og vi har forsikret oss om at styret ved Oslo universitetssykehus HF vil ha en tett oppfølging av de forhold som Helsetilsynet i Oslo og Akershus har påpekt i tilsynssaken, og utviklingen fremover”.

Ovennevnte forhold er alvorlige. På bakgrunn av redegjørelsen fra Helse Sør-Øst RHF legger jeg imidlertid til grunn at ledelsen på alle nivåer vil sikre tett oppfølging av nevnte avdeling og iverksette nødvendige tiltak for å imøtekomme de krav som stilles til forsvarlighet og meldeplikt av alvorlige hendelser.