Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1144 (2009-2010)
Innlevert: 03.05.2010
Sendt: 04.05.2010
Besvart: 10.05.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Når tar departementet sikte på å ratifisere tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon (OPCAT) som ble undertegnet av Norge 24. september 2003 og hvem er tiltenkt rollen som en nasjonal kontrollmekanisme (National Preventive Mechanism - NPM)?

Begrunnelse

Norge undertegnet tilleggsprotokollen (OPCAT) den 24. september 2003 men har fortsatt ikke ratifisert denne. En ratifikasjon har vært varslet flere ganger av norske myndigheter uten at dette er blitt fulgt opp.
Hensikten med OPCAT er å effektivisere FNs torturkonvensjon gjennom å etablere et system med regelmessige besøk til alle steder der personer er frihetsberøvet. Det følger av OPCAT at det skal etableres særskilte kontrollmekanismer både på nasjonalt og internasjonalt nivå.
Sivilombudsmannen gjennomfører allerede i dag tilsvarende kontroller på steder der personer er frihetsberøvet med hjemmel i ombudsmannsloven § 3.
I andre nordiske land som allerede har ratifisert OPCAT, er rollen som NPM tillagt ombudsmannsordingen i disse landene.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg kan også vise til spørsmålet til skriftlig besvarelse (nr. 738, 2008-2009)) om samme sak fra stortingsrepresentant Vallersnes.

Arbeidet med å vurdere ratifikasjon og eventuell nasjonal gjennomføring av tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon pågår fortsatt.

Utenriksdepartementet har innhentet utredninger fra flere fagdepartementer, blant annet med hensyn til hvilke lov-/forskriftsendringer ratifikasjon av protokollen nødvendiggjør og hvilke administrative og økonomiske konsekvenser ratifikasjon vil innebære.

I denne forbindelse står protokollens krav om å opprette, utpeke eller opprettholde ett eller flere besøksorganer på nasjonalt plan for forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling sentralt. Ett av flere mulige alternative organer for å ivareta disse oppgavene er, som representanten påpeker, Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Det gjenstår imidlertid avklaringer på enkelte områder før dette arbeidet er ferdigstilt.

Når den pågående prosessen er sluttført, vil departementet snarlig gjennomføre en bred høring om eventuell norsk ratifikasjon og den nasjonale gjennomføringen av protokollens krav.