Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1147 (2009-2010)
Innlevert: 04.05.2010
Sendt: 05.05.2010
Besvart: 12.05.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Jeg viser til tidligere skriftlige spørsmål og svar i Dokunent.15:1521(2008-2009), 15:700 og 15:280 (2009-2010) i forbindelse med sak om kvinnen fra Sveio. I svar gitt 09.09.09 svarer UNN at det nå er etablert nye rutiner som skal sikre at alle klager fra pasienter til sykehusledelsen skal behandles i Kvalitetsutvalget. I ettertid viser det seg at klage ikke er behandlet i kvalitetsutvalg slik som loven sier om enkeltvedtak.
Hva vil ministeren gjøre for at UNN følger regelverk ang. klager?

Begrunnelse

Etter som jeg har fått opplyst så skal klagesak fra pasient behandles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven kapittel 1,§ 1, kapittel 1,§ 2,b og tredje ledd, kapittel, kapittel v,§ 24, kapittel 27, annet og tredje ledd, kapittel v, § 28 første ledd og kapittel v, § 35 første ledd samt a, b, c og dermed behandles i Kvalitetsutvalget. I følge mine opplysninger om oppdaterte og justerte interne rutiner, datert 11.05.2009,ved behandling av saker fra pasient/pårørende ved Universitetssykehuset Nord-Norge så er det ikke innført rutiner for at klagesaker etter forvatningsloven blir oversendt til Kvalitetsutvalget for behandling. Kvalitetsutvalget får kun en kopi av brevet som er sendt.
Kvinnen fra Sveio har som følge av tidligere svar fra UNN til helseministeren følt det som en tilleggsbyrde at UNN holder frem at det er gitt svar på all korrespondanse fra henne.
Etter å ha fått tilsendt og gjennomgått all korrespondanse som fru Gustavsen har mottatt fra UNN i saken så er det ingen tegn til at saken har vært til behandling i Kvalitetsutvalget i tillegg så mangler det fremdeles en del svar.
Blant annet mangler det svar på spørsmål fra fru Gustavsen i mottatt brev fra direktøren ved UNN sendt den 04.01.2010.i det brevet står det kun at saken er avsluttet fra deres side, uten at det fremkom hva utfallet ble. Brevet gir ingen svar på spørsmål som er stilt.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Alle helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven skal opprette kvalitets-utvalg, jfr. spesialisthelsetjenestelovens § 3-4. Kravet om kvalitetsutvalg er en del av den internkontroll institusjonen er pliktig til å føre i henhold til § 3 i lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten.

Hovedformålet med kvalitetsutvalgene er å stimulere til forebyggende og kvalitetsfremmende arbeid. Kvalitetsutvalget skal bidra til at det skapes en lærende kultur blant de ansatte som gjør at meldinger om uønskede hendelser brukes aktivt for å redusere og forebygge liknende hendelser. I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene har Helse- og omsorgsdepartementet stilt krav om at det er et ledelsesansvar å sikre velfungerende systemer for melding av uønskede hendelser, og at meldingene skal følges opp ut fra et system- og læringsperspektiv.

Det er Helsetilsynet i fylket som er klageorganet etter pasientrettighetsloven § 7-2 og som skal føre tilsyn med helsevesen og helsepersonell i fylket. Helsetilsynet kan på bakgrunn av klage fra en pasient vurdere hvorvidt pasientens rettigheter er oppfylt. Helsetilsynet i fylket er direkte underlagt Statens helsetilsyn, som har det overordnede faglige tilsynet med helsetjenesten i landet.

Som nevnt i brev av 9.9.2009 og 10.12.2009 har jeg vært i kontakt med Helse Nord RHF vedrørende den konkrete saken. Saken har vært gjenstand for granskning og ført til gjennomgang av helseforetakets saksbehandlingsrutiner. Dette har blant annet ført til et sterkere tilsyn med saksbehandlingen i avdelingene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og forbedringer i internkontrollsystemet. I redegjørelse fra sykehuset per september 2009 ble det orientert om at det er blitt innført en ny rutine som sikrer at alle klagesaker fra pasienter til sykehusledelsen behandles i sykehusets kvalitetsutvalg slik at man sikrer avdekking og oppfølging av eventuelle systemfeil.

Jeg er blitt informert om at saken er behandlet i Kvalitetsutvalget, og at Universitetssykehuset Nord-Norge HF anser seg ferdig med saken. Dette legger jeg til grunn. Saken er også avsluttet ved Statens helsetilsyn, som ikke har funnet grunn til å gå videre med saken.