Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1148 (2009-2010)
Innlevert: 04.05.2010
Sendt: 05.05.2010
Besvart: 26.05.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Stortinget vedtok i behandlingen av budsjett-innst. S. I (2007 - 2008) at det skulle gjeninnføres sovevogntilbud til og fra Kristiansand.
Har statsråden tatt saken opp i regjeringen, hva er resultatet av drøftingen, og hvordan vil stortingsvedtaket bli fulgt opp?

Begrunnelse

Stortinget vedtok i behandlingen av budsjett-innst. S. I (2007 - 2008) at det skulle gjeninnføres sovevogntilbud til og fra Kristiansand. Etter forslag fra regjeringspartienes medlemmer i Finanskomiteen og med støtte fra blant andre KrF, vedtok Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2008:

”Å styrkje satsinga på jernbane med […] 3 mill. kroner til å gjeninnføre nattvogn frå Kristiansand.”

På tross av dette er ennå ikke tilbudet blitt en realitet.
På skriftlig spørsmål fra daværende stortingsrepresentant Rolf Terje Klungland 19. juni 2009 om tilbudet, svarer statsråden blant annet:

"Siden fakta tilsier at det ikke er mulig å kunne følge opp stortingsvedtaket innenfor en vedtatt bevilgning på 3 millioner kroner per år, har jeg funnet det naturlig å ta saken opp i regjeringen for å drøfte hvordan foreliggende stortingsvedtak skal følges opp og om det skal fremmes et nytt forslag for Stortinget."

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Etter forslag fra regjeringspartienes medlemmer i Finanskomiteen vedtok Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2008:

”Å styrkje satsinga på jernbane med […] 3 mill. kroner til å gjeninnføre nattvogn frå Kristiansand.”

I muntlig spørretime 19/11-2008 orienterte Liv Signe Navarsete om fakta i saken; undersøkelser viser at bevilgningen på 3 millioner kroner på langt nær er tilstrekkelig til å kunne gjeninnføre sovevogn i Kristiansand.

Jeg må be om å få komme tilbake til denne saken ovenfor Stortinget på et noe senere tidspunkt.Tilleggssvar 2. juli 2010.

Jeg viser til mitt svarbrev av 26.5.2010 på spørsmål nr. 1148 fra stortingsrepresentant Dagrun Eriksen der jeg ber om å få komme tilbake til denne saken ovenfor Stortinget på et noe senere tidspunkt.

Jeg vil komme tilbake til denne saken i forbindelse med statsbudsjettet for 2011.