Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1149 (2009-2010)
Innlevert: 04.05.2010
Sendt: 05.05.2010
Besvart: 10.05.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Norges forskningsråd har en regional representant i Agderfylkene?

Begrunnelse

Fra forskjellige hold er det kommet signaler som kan tyde på en usikkerhet i forhold til opprettholdelsen av en regional representant fra Forskningsrådet i Agder. Den regionale representanten for Norges Forskningsråd har avsluttet sitt engasjement våren 2010 og vedkommende er foreløpig ikke erstattet med en ny. Inntil videre har Agder-regionen blitt underlagt ansvarsområdet til den regionale representanten i Telemark.
Da ideen om regional tilstedeværelse fra Norges forskningsråd kom opp i sin tid var tanken å ha regionale representanter i alle universitetsbyene. Den gang hadde ikke Agder noe universitet og kvalifiserte av den grunn ikke til å ha noen regional representant. En kraftig mobilisering ble igangsatt for å synliggjøre næringsstruktur, potensialet og behovene som lå på Agder, og dette resulterte til slutt i en avtale mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.
Målet til de regionale representantene er å bedre kundeservicen regionalt, øke forståelsen for FoU og øke Forskningsrådets kunnskap om regionale FoU-utfordringer for at regionene og bedriftene skal utnytte sine fortrinn gjennom økt FoU-basert innovasjon. Enkelte virksomheter har sikkert god kjennskap til enkeltprogrammer, men de fleste virksomhetene på Agder har for dårlig kjennskap til mulighetene hos forskningsrådet.
Det viser en regional statistikk for uttelling av midler. En regional representant for Forskningsrådet i Agderfylkene er en viktig forutsetning for at miljøene til enhver tid har riktig informasjon, kan bli veiledet i en tidlig fase og ikke minst oppmuntret til å delta i FoU samarbeid.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Norges forskningsråd har 13 regionale stillinger. Disse stillingene er viktige for å styrke forsknings- og innovasjonsarbeidet i regionene og ikke minst for å iverksette ordningen med de regionale forskningsfondene på en god måte.

Spørsmålet fra Dagrun Eriksen viser at også regionene er opptatt av ordningen med Forskningsrådets regionale representanter, og at disse er viktige for å fremme forskning og innovasjon. Det synes jeg er meget positivt.

Norges forskningsråd har fullmakt til å organisere sin virksomhet innenfor de rammer Forskningsrådets vedtekter setter, og jeg ser det ikke som hensiktsmessig å styre Forskningsrådets ansettelser.

Ved henvendelse til Forskningsrådet får jeg opplyst at Forskningsrådets regionale representant i Agderfylkene sluttet 1. april 2010 for å gå over i annen stilling. Samtidig er Forskningsrådets regionale innsats styrket ved at det er opprettet en stilling som koordinator for Forskningsrådets regionale apparat. Dette vil komme regionene til gode, også Agder.

Forskningsrådet opplyser videre at de tar sikte på å lyse ut stillingen som regional representant i Agderfylkene så raskt som mulig. Før ny representant er på plass vil Forskningsrådets regionale representant i Telemark benytte halvparten av sin arbeidstid til å arbeide for Agderfylkene. Videre vil Forskningsrådets sentrale administrasjon gi særlig bistand til Agderfylkene inntil ny representant har tiltrådt stillingen.