Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1154 (2009-2010)
Innlevert: 05.05.2010
Sendt: 06.05.2010
Besvart: 19.05.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Hva vil helseministeren gjøre for å redusere saksbehandlingstiden for personer som ønsker å søke om LAR behandling, og er helseministeren fornøyd med så lang saksbehandlingstid som begrunnelsen viser til?

Begrunnelse

Som stortingsrepresentant får jeg mange henvendelser om lang saksbehandlingstid og lite oppfølging av brukerne innenfor rusomsorgen.
En ung mann som har vært rusmisbruker i 20 år, men som nå har vært rusfri i 2 år,( bruker Subutex kjøpt på gaten) har i samarbeid med NAV brukt over 1 år på å skrive søknad om LAR-behandling.
Dette skyldes at saksbehandlingstiden i NAV er for lang.
Han bor i dag sammen med sin samboer som er i full jobb, mens han selv har ventet siden i fjor høst på at Brisk skal få utredet hans arbeidsevner.
Hverdagen for denne mannen kunne med andre ord vært en annen, om bare saksbehandlingstiden i ulike etater hadde vært kortere.
Det er viktig at de som ønsker seg ut av sitt rusproblem blir tatt på alvor og får nødvendig hjelp, mens de er motiverte til å avslutte sin "ruskarriere,"

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Først vil jeg understreke at alle som henvender seg til offentlige instanser, har rett til å bli møtt med respekt uavhengig av hjelpebehov. Det er derfor uheldig at enkelte opplever lang saksbehandlingstid til tjenester, slik representanten Kjos viser til.

Jeg er enig med representanten Kjos i at de som ønsker seg ut av sitt rusproblem skal bli tatt på alvor og får nødvendig hjelp, mens de er motiverte for hjelp til sitt rusproblem.

Legemiddelassistert rehabilitering er en del av tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Sosialtjenesten og lege i kommunehelsetjenesten har selvstendig henvisningsrett til TSB.

Henvisning til TSB bør alltid sendes så raskt som pasientens helsetilstand krever dette. Mange kommuner har inngått samarbeidsavtaler med tilhørende regionale helseforetak, om samarbeid på rusfeltet hvor henvisning til TSB inngår som en del av mange avtaler.

Helsedirektoratet anbefaler at kommunen og fastlegen, sammen med pasienten, etablerer et samarbeid tidlig i henvisningsprosessen med sikte på å lage en felles henvisning og forsøke å avklare problemstillinger av betydning for spesialisthelsetjenestens vurdering av henvisningen. Dette kan bidra til å korte ned saksbehandlingstiden.

Helsedirektoratets pågående implementering av nye LAR-retningslinjer er et viktig bidrag til at disse rådene blir gjort kjent i kommunene. I tillegg planlegger Helsedirektoratet å utarbeide en veileder i kommunalt rusarbeid og en veileder for henvisninger til tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Rusmiddelavhengige har de samme pasientrettigheter og rettigheter til helse- og omsorgstjenester som andre brukere og pasienter. Dette innebærer at de på lik linje med andre kan klage på manglende eller mangelfulle tjenester. For rettigheter gitt i sosialtjenesteloven er overordnet klageinstans fylkesmannen. For rettigheter i pasientrettighetsloven og kommunehelsetjenesteloven er klageinstansen Helsetilsynet i fylket.