Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1156 (2009-2010)
Innlevert: 06.05.2010
Sendt: 06.05.2010
Besvart: 19.05.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Dysleksi er ofte et alvorlig hinder for god læring og mestring.
Hva vil statsråden gjøre for at alle barn med lese- og skrivevansker i skolen møtes med tidlig innsats og får et opplæringstilbud som gir dem kvalifisert hjelp på veien til å knekke lesekoden?

Begrunnelse

Østlandssendingen hadde 29.04.2010 er reportasje fra Skedsmo kommune der en familie med et barn med lesevansker til slutt ser seg nødt til å engasjere privatlærer. Læreren som er spesialist på dysleksi, bidrar til at eleven som nå går i 4.klasse, relativt raskt greier å knekke lesekoden i følge TV-reportasjen. Foreldrene beskriver dialogen med skolen som en kamp for at barnet skal få bedre hjelp til å lære seg å lese. Skolen har etter deres mening vært lite imøtekommende og ikke gitt barnet mulighet til å overvinne sine lesevansker.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det er et grunnleggende prinsipp at opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev, lærling og lærekandidat. Dette gjelder for alle elever, også elever med dysleksi. Når det gjelder den konkrete saken det vises til i begrunnelsen for spørsmålet har departementet hatt kontakt med fylkesmannen.

Kunnskapsdepartementet har tatt mange grep for å gi et godt opplæringstilbud til alle. Høsten 2008 økte vi timetallet i norsk med to uketimer på barnetrinnet. Med utgangspunkt i timetallsøkningen ble læreplanen i norsk revidert med virkning fra høsten 2008 for å styrke leseferdigheten på barnetrinnet. Videre har vi etablert et omfattende videreutdanningstilbud. Kompetanse og kvalitet – strategi for videreutdanning av lærere 2009-2012 har som formål å styrke elevenes læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse gjennom målrettet og landsdekkende gjennomføring av videreutdanning. Ett av satsingsområdene er å øke antallet lærere med spesialkompetanse i leseopplæring, fortrinnsvis på barnetrinnet. Det er også gitt etterutdanningstilbud i lesing i perioden 2008-2010. Lærere i kommuner med lavt skår på nasjonale prøver har fått tilbud om å delta.

Det er viktig med tidlig innsats. I 2008 endret Stortinget opplæringsloven slik at kommunen på 1. til 4. årstrinn skal sørge for at den tilpassa opplæringen i norsk eller samisk og matematikk innebærer særlig høy lærertetthet, og særlig er retta mot elever med svake ferdigheter i lesing og regning.

Våren 2010 blir det gjennomført obligatoriske kartleggingsprøver for 1., 2. og 3. trinn i leseferdighet, og for 2. trinn i tallforståelse og regneferdighet. Kartleggingen kan gi læreren og skolen mulighet til å avdekke elever med svake ferdigheter og iverksette tiltak for de elevene som trenger ekstra oppfølging. I tilknytning til disse prøvene er det også laget veiledningsmateriell. Dette materiellet inneholder teori i tilknytning til lese- og skrivevansker. Det beskriver hva de ulike delprøvene i kartleggingsprøvene fanger opp av informasjon om elevenes leseferdigheter. Og ikke minst beskrives hvilke tiltak lærerne, foreldre og elevene kan arbeide med for å møte elevenes utfordringer og vansker.

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning i Stavanger har god kompetanse på fagområdet og holder jevnlige kurs om leseopplæring og lesevansker for lærere, spesialpedagoger og ansatte i PPT.

I tillegg er det viktig å understreke at elever som ikke har eller som ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Før kommunen eller fylkeskommunen fatter vedtak om spesialundervisning skal det utarbeides en sakkyndig vurdering av de særlige behovene til eleven. Dette for å vise om eleven har behov for spesialundervisning, og hva slags opplæringstilbud som bør gis.

I juli 2009 leverte Midtlyngutvalget NOU 2009:18 Rett til læring. Denne rapporten gir blant annet råd om hvordan man skal sikre en helhetlig kommunal, fylkeskommunal og statlig tiltakskjede for barn, unge og voksne med særskilte behov. Jeg vil komme tilbake til Stortinget med en egen melding om dette temaet i løpet av 2011.

Jeg er svært opptatt av at alle elever skal få utvikle de grunnleggende ferdighetene. Og jeg kommer også i det videre arbeidet til å være opptatt av å sikre barn med lese- og skrivevansker et opplæringstilbud som gjør dem i stand til å lese og skrive.