Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1161 (2009-2010)
Innlevert: 06.05.2010
Sendt: 06.05.2010
Besvart: 12.05.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): En 16 åring søkte NAV om å få støtte til SpeechEasy men han fikk avslag fordi han er under 18 år. Han låser seg inne, har store sosiale problemer og står nå i fare for å utvikle psykiske problemer fordi han stammer. Trygderetten ga i 2008 en klager medhold i at en 12-åring hadde rett til SpeechEasy. I svar på skriftlig spørsmål av 28.01.09 svarer statsråd Dag Terje Andersen at NAV skal følge opp avgjørelsen i denne saken.
Vil statsråden følge opp og sørge for at også denne 16 år gamle gutten får anledning til å prøve ut SpeechEasy?

Begrunnelse

Fra 2007 ble det igangsatt et prøveprosjekt for hjelpemidlet SpeechEasy for personer over 18 år med talevansker, f.eks. stamming. Prosjektet var ifølge statsråd Dag Terje Andersen ikke formelt avsluttet i januar 2009, men er sannsynligvis avsluttet nå. I oktober 2008 anket en gutt på 12 år, som stammet, et avslag fra NAV om å få prøve SpeechEasy, til Trygderetten. Gutten fikk fullt medhold av en enstemmig Trygderett. I januar 2009 stilte Karin Andersen er skriftlig spørsmål til statsråd Dag Terje Andersen om statsråden ville ta et initiativ til at de som trengte hjelpemiddelet ville få det. Statsråden svarte og viste til Trygderettens avgjørelse i anke nr. 08/01450. "Jeg legger til grunn at etaten følger opp Trygderettens avgjørelse i denne saken og at etaten for øvrig tilstår hjelpemidler når lovens vilkår er oppfylt". Trygderetten baserte sin avgjørelse på §§ 10-6 og 10-7 i ftrl. Det tas ikke forbehold om alder i de nevnte paragrafer. Det er ikke akseptabelt at et ungt menneske skal risikere å få hele sin fremtid ødelagt dersom det finnes midler som kan forhindre en slik utvikling. I et samfunnsøkonomisk perspektiv er en slik utvikling en dårlig løsning ettersom NAV vil få betydelig større utgifter til ytelser og behandling i fremtiden dersom muligheten til å løse problemet nå forkastes.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Arbeids- og velferdsetaten satte i 2007 i gang en forsøksordning med SpeechEasy for personer over 18 år som var i arbeid eller utdanning. Hensikten var å høste erfaringer for å kunne avgjøre om denne typen hjelpemiddel er noe som bør kunne tilbys til personer som stammer. Midler til dette ble gitt etter regjeringens forslag i St.prp. nr. 69 (2006-2007), noe som også er videreført i budsjettet for 2010. Andre tilbyderes produkter er likestilt og prøves ut på lik linje med SpeechEasy innenfor rammen av ordningen.

Et vilkår for å få et hjelpemiddel etter folketrygdloven § 10-7 er at hjelpemiddelet er hensiktsmessig, enten for å bedre vedkommendes funksjonsevne i dagliglivet (§ 10-6) eller for å skaffe eller beholde høvelig arbeid (§10-5). Ofte vil det ikke være tvil om et hjelpemiddel er hensiktsmessig. Når det gjelder SpeechEasy og tilsvarende produkter, er disse spesielle vet at man ikke vet om det er hensiktsmessig for den enkelte før det er utprøvd og tilpasset.

I kjennelsen fra Trygderetten som representanten viser til i sitt spørsmål, omgjorde retten Arbeids- og velferdsetatens vedtak bl.a. etter en konkret vurdering om at SpeechEasy ville være et nødvendig og hensiktsmessig hjelpemiddel for den aktuelle gutten. Retten baserte avgjørelsen bl.a. på opplysninger i erklæringer om guttens nytte av SpeechEasy etter at han i lengre tid hadde prøvd dette i egen regi.

Når daværende statsråd Dag Terje Andersen i brev av 29. januar 2009 sa at han la til grunn at etaten følger opp Trygderettens kjennelse, refererer det seg til den konkrete saken og at gutten skulle få det Trygderetten mente han hadde krav på. Kompetansen til å avgjøre enkeltsaker er lagt til Arbeids- og velferdsetaten med Trygderetten som uavhengig ankeinstans.

Jeg kan ikke kommentere den enkeltsaken som tas opp i representantens spørsmål, da dette må avgjøres av de instanser som er gitt kompetanse til å behandle saken.

Jeg vil likevel legge til at som følge av at departementet har mottatt en rekke henvendelser både i forkant og etter dette skriftlige spørsmålet om denne problemstillingen, ser jeg behov for å oppsummere og vurdere erfaringene med forsøksordningen og dagens praksis så langt. Jeg tar sikte på å foreta en slik gjennomgang i budsjettproposisjonen for 2011.