Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1167 (2009-2010)
Innlevert: 06.05.2010
Sendt: 07.05.2010
Besvart: 21.05.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Regjeringen skal innføre Grønne sertifikater i 2012. Fornybar energi bygget etter 07.09.2009 nyter godt av ordningen. Eldre anlegg får ikke tilskudd. Kvinnherad kommune har dårlig økonomi, og vært på Robekk-listen. Utbygget småkraft er ca 120 GWh. Med den svenske ordningen på 20 øre/kWh ville til-skuddet bli over 20 mill kr. Kommunen ville da få større skatteinntekter. Sp hevder alltid å være distriktspartiet.
Er statsråden bekvem med at det ikke blir gitt tilskudd til fornybar energi bygget i perioden 2004-07.09.2009?

Begrunnelse

I 2003 la Bondevikregjeringen gjennom Olje og Eneergidepartementet fram et notat med tittelen "Strategi for økt etablering av små vannkraftverk".
På side 12 står det bl.a.:

"Det har kommet signaler om at investeringer i fornybar elektrisitetsproduksjon nå stopper opp i påvente av etableringen av et grønnt sertifikatmarked. Investorene frykter at de vil miste mulighetene til å få inntekter fra salg av sertifikater dersom de bygger anlegg før sertifikatmarkedet er etablert. En slik investeringsstopp er uheldig, og Olje og energidepartementet ønsker å motivere byggstarten for nye anlegg. På denne bakgrunn vil sertifikatberettigede anlegg som har byggestart etter 1. januar 2004 få sertifikater, selv om et pliktig sertifikatmarked måtte bli etablert etter dette tidspunktet".

Alle de tre partier som nå danner den Rød-Grønne Regjeringen støttet under behandlingen av Energimeldingen forslaget om å gi klarsignal om å støtte tildeling av grønne sertifikater fra 1. januar 2004.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Formålet med elsertifikatene er å bidra til økt produksjon fra fornybare energikilder. Overgangsordningen ble etablert for å sikre fortsatt utbygging av fornybar kraft fram til det felles elsertifikatmarkedet med Sverige er etablert. Dette var også begrunnelsen for Bondevikregjeringen da den etablerte en overgangsordning i 2003. Regjeringens opplegg for overgangsordningen er basert på en helhetsvurdering og det var viktig å skjære gjennom vanskelige grensedragninger og avklare ordningen framover. Vannkraftverk med byggestart etter 1.1.2004 og installert effekt inntil 1 MW (mikro- og minikraftverk) er inkludert i ordningen.