Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1168 (2009-2010)
Innlevert: 06.05.2010
Sendt: 07.05.2010
Besvart: 31.05.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Terje Halleland (FrP)

Spørsmål

Terje Halleland (FrP): Vil Statsråden ta initiativ for en videre fremdrift for Egersund Næringspark?

Begrunnelse

Egersund Næringspark er under etablering i Dalane. For en videre fremdrift i etableringen er en avhengig av en avklaring med Statens Vegvesen for kryssløsning ved E-39 og Fv 42. Reguleringsplanen for området er godkjent med rekkefølge krav. Dette gjør at den videre fremdrift for Næringsparken er stoppet opp. Regionen er svært avhengig av næringsområdet og flere aktører ønsker en avtale som kan bringe prosjektet videre.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er stilt rekkefølgekrav til reguleringsplanen om at nytt to-planskryss på E39 skal være etablert før arbeidet med næringsparken igangsettes. To-planskrysset vil være en del av ny Rv 42 fra E39 til Sleveland og ligger inne i ”Fylkesdelplan for areal og transport i Dalane” som prioritet nr. 3.

Reguleringsplan for nytt to-planskryss er vedtatt, men det er ikke reguleringsplanen for Egersund Næringspark. Statens vegvesen har stilt krav om at nevnte to-planskryss skal tas inn i reguleringsplanen for Egersund Næringspark. Tiltakshavers konsulent jobber med å samkjøre planene slik at plan for Egersund Næringspark kan sendes ut til 2. gangs behandling. Denne planen ble utarbeidet under forutsetning av at tiltakshaver finansierer krysset.

Når planen er godkjent i kommunen må det utarbeides byggeplaner for tiltak. Når byggeplaner er godkjent og rekkefølgetiltak opparbeidet, kan arbeidet med næringsparken igangsettes.

Det er under forberedelse en Dalane-pakke som forutsetter bygging av toplanskryss mellom Rv 42 og E39, det samme krysset. Her er rv 42 og to-planskrysset forutsatt finansiert med bompenger. Ettersom Dalane-pakken ikke er endelig vedtatt, er finansiering ikke på plass.

Jeg er kjent med at Egersund kommune ønsker en løsning som ivaretar framdrift for Egersund næringspark og legger til grunn at kommunen og Statens vegvesen holder kontakt med sikte på en løsning som ivaretar ulike hensyn.