Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1175 (2009-2010)
Innlevert: 07.05.2010
Sendt: 10.05.2010
Besvart: 20.05.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Samferdselsdepartementet har i forbindelse med tildelingen av midler til lufthavnselskapene Skien Lufthavn AS og Notodden Lufthavn AS tildelt henholdsvis 3,5 mill. kr til Skien og 9,5 mill. kr til Notodden. Det er bra at Notodden lufthavn får 9,5 mill kr, men det virker underlig at Skien Lufthavn kun blir tilgodesett med 3,5 mill. kroner.
Kan jeg derfor be om å få statsråden/departementets begrunnelse for forskjellsbehandlingen av de to lufthavnene, og vil statsråden sørge for likebehandling av lufthavnene?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Lufthavnene i Norge med rutetrafikk som drives utenfor Avinor AS, ble omtalt i Nasjonal transportplan 2010–2019, jf. St.meld. nr. 16 (2008–2009). Det ble der lagt opp til at etter en samlet vurdering av transportstandarden i influensområdene, aktiviteter av lokal karakter ved lufthavnene, gunstige synergieffekter i driften av lufthavnene mot annen kommunal drift, samt de økonomiske utfordringene i Avinor, skulle de nevnte lufthavnene beholde sin nåværende status som ikke-statlige lufthavner utenfor Avinor. Stortinget sluttet seg ved behandlingen av NTP 2010 – 2019 til dette, jf. Innst. S. nr. 300 (2008–2009).

Som ledd i arbeidet med Nasjonal transportplan fikk Samferdselsdepartementet høsten 2008 gjennomført en utredning av rutetjenester og driftsopplegg på de ikke-statlige lufthavnene i Notodden, Skien og Stord. I utredingen ble det identifisert investeringsbehov på lufthavnene i Notodden og Skien, som regjeringen ønsket å bevilge midler til gjennom et engangs investeringstilskudd på til sammen 12 millioner kr i 2010. Dette ble fulgt opp med bevilgninger i statsbudsjettet for 2010. Det ble også gitt tilsagn om inntil 1 mill. kr i investeringstilskudd fra Samferdselsdepartementet til Notodden lufthavn AS i 2009, men dette beløpet kunne ikke utbetales som planlagt i 2009 fordi utbetalingen ville ha medført overskridelse av grensen for bagatellmessig støtte til Notodden Lufthavn etter statsstøtteregelverket. Beløpet på 1 mill. kr overføres fra statsbudsjettet for 2009 til 2010, slik at det til sammen er tilgjengelig inntil 13 mill. kr til støtte til investeringsbehov på lufthavnene i Notodden og Skien i 2010.

Samferdselsdepartementet sendte den 10.12.2009 brev til lufthavndriftsselskapene Notodden Lufthavn AS og Skien Lufthavn AS, der departementet gjorde oppmerksom på at den vedtatte investeringsstøtten vil bli gitt etter søknad, spesifisert på hvert enkelt tiltak/anskaffelsesmål. Samferdselsdepartementet mottok deretter tidlig i 2010 søknader fra Skien Lufthavn og Notodden Lufthavn om støtte til investeringstiltak.

I rapporten ”Lufthavnene i Notodden, Skien og Stord, Markedsmessige og økonomiske analyser” utarbeidet av Handelshøgskolen i Bodø, Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi i januar 2009, ble det ved Notodden flyplass, Tuven, identifisert et behov for reasfaltering av rullebanen med en anslått kostnad på 8 mill. kr. I søknaden fra Notodden Lufthavn AS om tilskudd er det beregnet en kostnad på om lag 11 mill. kr. Imidlertid fikk Samferdselsdepartementet supplerende opplysninger fra Notodden Lufthavn AS 24.2.2010 om at kostnaden til reasfaltering etter anbudskonkurranse blir om lag 9,3 mill. kr. I tillegg er det i søknaden om tilskudd bedt om støtte på i alt 1 mill. kr til en rekke utbedringer, hvorav en del er utført i 2009.

Ved Skien lufthavn, Geiteryggen, ble det i rapporten fra januar 2009 identifisert et investeringsbehov knyttet til innkjøp av ny brannbil med garasje til en beregnet kostnad på 3,7 mill. kr. I søknaden av 14.1.2010 søkte Skien lufthavn om investeringsmidler til utbedring av sikkerhetsområder, innflygingslysanlegg og navigasjonsanlegg til en samlet kostnad på 8 mill. kr

Til sammen ble det søkt om 20 mill. kr til investeringstiltak fra de to lufthavnene.

Samferdselsdepartementets har lagt opp til at de tilgjengelige midlene til støtte til investeringsbehov på lufthavnene i Notodden og Skien i 2010 skal gå til å støtte konkrete investeringsprosjekter, etter søknad fra lufthavnene. Det er dermed ikke lagt som noen forutsetning at det tilgjengelige støttebeløpet skulle deles likt.

Av enkeltprosjektene det er søkt om støtte til, utgjør asfaltarbeidene på Notodden det klart største, samtidig som dette tiltaket er kritisk for å opprettholde videre drift på Notodden lufthavn. Dette har bidratt til at Notodden Lufthavn AS har fått tilsagn om den største andelen av de tilgjengelige investeringsmidlene. I tillegg overføres den ene millionen som allerede er gitt tilsagn om, til Notodden fra 2009. Notodden er den lufthavnen som har lavest passasjergrunnlag og dermed det laveste inntjeningspotensialet av de to lufthavnene. Notodden Lufthavn er også en viktig del av infrastrukturen for det norske allmennflygingsmiljøet (luftsport).

Samferdselsdepartementet har ved tildelingen av investeringstilskuddene forutsatt at tilskuddene godkjennes av EFTA Surveillance Authority (ESA) som statsstøtte forenelig med EØS-avtalen. De statsstøtterettslige vurderingene vil gjøres med utgangspunkt i de tiltakene departementet har besluttet å tildele støtte til. Utbetaling av støtten kan ikke skje før det foreligger godkjenning av notifiseringene av hvert enkelt tilskudd. Årsaken til at Samferdselsdepartementet har bestemt tildelingen av tilskuddsbeløpene før de kan utbetales, er at departementet ønsker å gi de to lufthavnene best mulig forutsetninger for å planlegge, basert på de investeringstilskuddene departementet vil gi hver enkelt av dem.