Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1174 (2009-2010)
Innlevert: 07.05.2010
Sendt: 10.05.2010
Besvart: 21.05.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Statens vegvesen er i full gang med å planlegge en midlertidig veistubb mellom ny og gammel E18 til 40 mill. kroner som har fått tilnavnet "Hanken", fordi traseen for ny E18 avsluttes ca. 1 km fra Hobøl grunnet uenighet mellom nabokommuner om traseen videre.
Vil regjeringen ta i bruk statlig regulering for å forhindre denne unødvendige ressursbruken, og for å unngå at ny E18 blir forsinket med flere år?

Begrunnelse

E6 i Minnesund ble forsinket med 10 år på grunn av uenighet om trasevalg mellom nabokommuner, og fordi Ap, SV og Sp ikke var villige til å bruke statlig regulering. Dette er i ferd med å gjenta seg på E18, der ny trasé slutter 1 km øst for fylkesgrensen i Hobøl, og det fører til at man kanskje må bruke 40 mill. kroner på bygge midlertidig vei mellom ny og gammel E18. Denne midlertidige veien har fått tilnavnet "Hanken", og Statens vegvesen er i full gang med planleggingen. Spørsmålet er om Regjeringen også denne gangen vil la lokal uenighet forhindre nødvendig bygging av ny norsk infrastruktur. Fremskrittspartiet har for øvrig gått inn for sammenhengende motorvei med minst fire felter på hele E18 i Norge, og er villige til å bruke statlig regulering.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Etter opplysninger jeg har fått fra Statens vegvesen er det ikke uenighet mellom nabokommuner som er årsaken til at det planlegges en midlertidig tilknytning mellom ny og eksisterende E18 ved fylkesgrensen mellom Østfold og Akershus. Årsaken er ulik planframdrift for delstrekningene Knapstad – Akershus grense i Hobøl kommune og Akershus grense – Retvedt i Ski kommune.

Reguleringsplanarbeidet for Knapstad – Akershus grense ble startet i september 2009, og planvedtak forventes i juli 2011. Strekningen ligger i sin helhet i Hobøl kommune, med unntak av den midlertidige tilknytningen på fylkesgrensen som delvis legger beslag på arealer Ski kommune.

Regulering av den midlertidige tilknytningen på fylkesgrensen gjennomføres for å kunne bygge strekningen Knapstad – Akershus grense uavhengig av tidspunkt for planavklaring i Ski kommune. Usikkerheten om planavklaring i Ski kommune har ikke utgangspunkt i at det er konflikter, men at planleggingen i Ski kommune nylig er satt i gang og kommet mye kortere enn i Hobøl kommune.

Arbeidet med kommunedelplan for E18 i Ski kommune etterfølger en gjennomført konseptvalgutredning (KVU) som avklarte en tidligere konflikt mellom Ås og Ski kommuner. Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU’en. Prosessen med KVU og KS1 har resultert i at videre planlegging skal baseres på alternativer som tar utgangspunkt i dagens trase i Ski kommune.

Statens vegvesen har opplyst at vedtak av kommunedelplan for Akershus grense – Vinterbro tidligst kan foreligge i løpet av 2012. Etterfølgende prosesser med reguleringsplan, byggeplan, konkurransegrunnlag og valg av entreprenør vil kreve 2-3 år. Dersom det oppstår konflikter, vil prosessen med kommunedelplan og reguleringsplan kreve lengre tid.

Med kravet til planlegging etter plan- og bygningsloven og øvrige forberedelser til bygging, er det etter min vurdering riktig å planlegge en midlertidig tilkopling mellom ny og eksisterende E18 ved fylkesgrensen. Jeg vil be Statens vegvesen gå i dialog med Ski kommune med sikte på en planavklaring som også gir mulighet til å fullføre utbyggingen fram til Retvedt i Ski kommune i stedet for å bygge den midlertidige tilkoplingen. Bygging helt fram til Retvedt er også i samsvar med omtalen av prosjektet i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019.

Når det gjelder bruk av statlig plan, vil jeg generelt gjøre oppmerksom på at Statens vegvesen og andre myndigheter med ansvar for større samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, i stor grad er gitt mulighet til å styre framdriften i planarbeidet uten bruk av statlig plan, jf. plan- og bygningsloven § 3-7, tredje ledd.