Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1181 (2009-2010)
Innlevert: 10.05.2010
Sendt: 10.05.2010
Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren
Besvart: 12.05.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Det er et stort behov for utdannede lærere i kommunene i Nord Rogaland og Sunnhordland. Høyskolen Stord - Haugesund har mange søkere til praktisk og pedagogisk utdanning. Økonomien er en flaskehals og gjør at inntaket blir begrenset. De siste årene er det spesielt de store byene som har fått tildelt PPU-plasser.
Vil ministeren sørge for at HSH får tildelt flere PPU-plasser uten å måtte redusere ved skolens andre studietilbud?

Begrunnelse

Praktiske og pedagogisk utdannelse er en vei inn i læreryrket. Studenter som har en bachelor eller mastergradutdanning i fag fra universitet eller høyskole trenger en ettårig påbygging i pedagogikk, fagdidaktikk og praksis for å bli fullt utdannet lærer.
PPU er ikke en grunnutdanning som søkes gjennom Samordnt Opptak, men en lokal utlysning på lik linje med videreutdanninger. Tallet på søker blir dermed ikke registret.
Søknadstallene i HSHs region er i år svært høye, 373 første prioritetssøkere i 2010 til 20 plasser. Til orientering hadde HSH i fjor 308 søkere. Skolen tok opp 100 studenter som de finansierte ved bruk av avdelingens ressurser til ikke oppfylte plasser.
Nå er det ikke flere "frie" plasser igjen. Behovet for kvalifiserte lærere i distriktet er stort. Det er derfor viktig at en øker tallet på tildelte studieplasser også ved HSH som er en viktig aktør i kompetanseoppbygging i Nord Rogaland og Sunnhordland.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Høgskolen Stord/Haugesund har i flere år tatt opp studenter til deltidsorganisert praktisk-pedagogisk utdanning ved å disponere ledig kapasitet innenfor lærerutdanningene samlet. Som følge av nedgang i søkningen til bl.a. allmennlærerutdanning de senere årene, har institusjonene hatt mulighet til å omdisponere ressurser til andre lærerutdanninger med god søkning eller til videreutdanninger for lærere. Som følge av den økte søkningen til lærerutdanning i 2009 ble det opprettet 980 nye studieplasser til dette utdanningsområdet i Revidert nasjonalbudsjett i 2009. 300 av studieplassene gikk til praktisk-pedagogisk utdanning, og Høgskolen Stord/Haugesund ble tildelt 10 av disse. I tillegg fikk høyskolen 30 fleksible studieplasser til desentralisert utdanning og videreutdanning. Totalt ble Høgskolen Stord/Haugesund tildelt 50 nye studieplasser som er videreført i 2010.

Samlet er det omtrent like høy søkning til høyere utdanning i 2010 som i 2009. Det er særlig gledelig mange søkere til de nye grunnskolelærerutdanningene og de femårige integrerte lærerutdanningene, mens førskolelærerutdanning har redusert søkning. Også Høgskolen Stord/Haugesund har nedgang i antallet førsteprioritetssøkere i Samordna opptak til førskolelærerutdanningen. Siden opptak til praktisk-pedagogisk utdanning foregår lokalt, er det foreløpig ingen samlet oversikt over søkertall for denne utdanningen.

Det er ikke fremmet forslag om nye studieplasser i Revidert nasjonalbudsjett for 2010. Målet er en god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter studieplasser, og jeg vil følge nøye med på utviklingen i studenttilstrømmingen for å vurdere behovet for studieplasser framover.